网站地图

基础 培养基常规吸头细胞滤芯吸头完全 培养基病理形态试剂 | 耗材蛋白质与免疫印迹 试剂 | 耗材细胞生物学 试剂|耗材血清分子生物学试剂 | 耗材无血清培养基核酸扩增细胞-培养基DMEM/High GlucoseDMEM/Low GlucoseMEMDNA损伤修复抗山羊二抗荧光素标记组化试剂盒专用FITC(绿)Alexa 488(绿)CY3(红)CY5(红)AMCA(蓝)抗兔二抗抗小鼠二抗抗大鼠二抗RPMI-1640 mediumHam's F-12Ham's F-12K柠檬酸/枸橼酸修复缓冲液转膜缓冲液电泳缓冲液TBSPBS粉剂袋装-缓冲液病毒保存液TBSTPBSHBSSDPBSTBS无菌瓶装-缓冲液无糖McCoy's 5A modifiedDMEM/F-12病理-缓冲液凋亡细胞骨架激素及受体通道蛋白氨基酸代谢能量代谢缺氧骨相关生长因子及受体分子伴侣脂代谢糖代谢细胞连接角蛋白内皮细胞标志物细胞器标志物肿瘤标志物原癌蛋白/抑癌蛋白泛素化相关囊泡运输RNA加工RNA合成RNA翻译Wnt通路NF-κB通路MAPK通路Notch通路钙信号通路小G蛋白相关G蛋白偶联受体信号通路(其它)mTOR通路自噬核糖体亚基DNA合成酶标记转录因子染色质修饰酶染色质结合蛋白组蛋白相关核受体其它软化液DMEM系列胶片曝光转膜滤纸海绵印迹膜抗体孵育盒电泳梳子电泳玻璃板仪器IMDM系列切片盒湿盒抗原修复盒染色晒片盖片样本瓶样本托包埋器械耗材清洁PCR反应管PCR反应板板脱钙液固定液分子生物学蛋白质与免疫印迹细胞生物学固定液RPMI-1640系列巴氏吸管其他针式滤器transwell板细胞培养板冻存MEM系列DMEM/F12系列MEMα系列PCR封板膜载玻片免疫荧光形态染液低吸附材质标本保存加长常规材质普长多彩移液器支架RNA提取液核酸上样蛋白上样转膜缓冲液电泳缓冲液TBSPBS蛋白/分子生物 缓冲液柠檬酸/枸橼酸修复缓冲液TBSTTBS逆转录低吸附材质 盒装低吸附材质 袋装组化耗材125 mL500 mL50 mL15mL15 mL2 mL1.5 mL常规材质低吸附材质多彩移液器支架普通材质 普长普通材质 加长装普通材质 袋装普通材质 盒装低吸附材质 普长低吸附材质 加长PBS鱼ELISA试剂盒维生素缺乏饲料矿物质缺乏饲料氨基酸缺乏饲料叶酸缺乏饲料嘌呤异常饲料膳食纤维饲料BCAA缺乏饲料低/高蛋白饲料定制饲料抗寄生虫凝胶饲料生酮饲料凝胶饲料全营养凝胶饲料补水凝胶饲料术后镇痛凝胶饲料术后恢复凝胶饲料高蛋白凝胶饲料抗生素凝胶饲料其他饲料垫料大鼠ELISA试剂盒小鼠ELISA试剂盒羊ELISA试剂盒鸭ELISA试剂盒猪ELISA试剂盒牛ELISA试剂盒植物ELISA试剂盒鸡ELISA试剂盒人ELISA试剂盒shRNA载体SPF级实验用刨花垫料SPF级实验用玉米芯垫料SPF级实验用压缩颗粒垫料实验用6目玉米芯垫料实验用8目玉米芯垫料内参抗体表达载体中性蛋白酶生酮模型高盐饲料高血压二抗载体生化试剂质粒载体造模饲料中药标准品化学标准品对照药材一抗细胞系标准品elisa试剂盒其他抗体DNA提取试剂盒RNA提取试剂盒蛋白提取试剂盒外泌体试剂盒质粒抽提试剂盒标准溶液中检所产品60 kcal%脂肪(D12492)45 kcal%脂肪(D12451)70 kcal%糖果(D08040107)Western Diet高脂高胆固醇饲料非酒精性脂肪肝CD饲料高脂饲料45 kcal%脂肪(D12451)60 kcal%脂肪(D12492)中国计量院酶类氨基酸类色素类通用型 颜色示踪 qPCR Master Mix肥胖胰岛素抵抗&糖尿病动脉粥样硬化标签抗体农残类ELISA试剂盒血清内参系列阴性对照抗体标签抗体多克隆抗体单克隆抗体细胞杀伤相关细胞因子细胞因子受体冠状病毒抗体重组抗体植物激素类及核酸类缓冲剂类表面活性剂类维生素类重组抗体冠状病毒抗体一抗二抗趋化因子受体固有免疫识别淋巴细胞标志物星型胶质细胞小胶质细胞神经元神经纤维少突细胞神经发育细胞周期营养因子神经细胞标志物神经退行性疾病巨噬细胞标志物粒细胞标志物白细胞抗原肥大细胞标志物补体免疫(其它)趋化因子神经递质胚胎发育兔原代细胞其他试剂盒肌肉组织总蛋 白提取试剂盒石蜡包埋组 织蛋白提取试剂盒细胞上清 外泌体试剂盒外泌体提取试剂盒血清血浆外泌体提取试剂盒其他体液外泌体提取试剂盒人源细胞系大鼠细胞系动物脂肪组织及 细胞总蛋白提取试剂盒肌腱/韧带组织 总蛋白提取试剂盒动物细胞/组 织总蛋白提取试剂盒无表面活性剂的动物细胞/ 组织总蛋白提取试剂盒植物组织总 蛋白提取试剂盒无表面活性剂 的植物组织总蛋白提取试剂盒血管总蛋 白提取试剂盒骨组织总 蛋白提取试剂盒皮肤组织 总蛋白提取试剂盒肠及肠系膜总 蛋白提取试剂盒小鼠细胞系ips细胞蛋白马铃薯淀粉gRNA载体BAC载体原代细胞细胞培养基人原代细胞大鼠原代细胞小鼠原代细胞蛋白质类红霉素叶绿素碳水化合物类完全培养基基础培养基抗生素类氨基酸类形态染液固定液脱钙液/软化液培养基常用耗材RNA溶解液(普通型)RAN保存免疫组化试剂致密组织样本肌肉样本肠道粘液样本植物样本HE染液免疫荧光试剂原位杂交样本电镜样本常见样本病理切片耗材RNA提取环境消毒样本瓶染色晒片抗原修复盒湿盒切片盒固定液脱钙液/软化液免疫组化试剂样本托包埋载玻片RAase灭活液(25X)一步去除gDNA+逆转录PCR 8联管96孔 2.2 mL 圆底96孔 2.2 mL 尖底病理切片耗材形态染液免疫荧光免疫荧光试剂封片剂/淬灭剂常见染液油红O染液瑞氏姬姆萨染液β-半乳糖苷酶染液甲苯胺蓝染液番红固绿染液快速革兰氏染液Von Kossa染液PBS/TBS封片剂修复试剂荧光染核鬼笔环肽多重荧光染色(TSA)试剂盒糖醇类有机物荧光TSA环保脱蜡液封闭试剂PAS染液masson 染液糖类染液纤维组织染液标本瓶衰老细胞β-半乳糖苷酶固定液脂肪固定液卡诺氏固定液(用于肠道粘液样本)动物睾丸组织固定液眼球固定液神经组织染液骨相关染液钙结节染液色素染液脂质染液核酸染液病理沉着染液特殊细胞染液动物标本染色植物标本染液微生物类染液通用组织固定液免疫组化Leibovitz's L-15系列离心管架蛋白纯化分生常用耗材qPCR引物RNA合成核酸提取分子克隆核酸电泳研磨仪电泳仪转印仪桌面仪器MCDB 131系列Ham's F-10系列Ham's F-12K系列Ham's F-12系列McCoy's 5A系列M199系列核酸清除剂组织芯片制作凝胶染色印迹转膜免疫荧光试剂免疫组化试剂病理切片形态染液脱钙液/软化液病理学免疫组化试剂病理切片耗材固定液脱钙液/软化液细胞培养电泳制胶WB耗材蛋白提取细胞耗材支原体检测/清除/预防慢病毒相关细胞转染细胞检测形态染液分生常用耗材桌面仪器电泳仪转印仪研磨仪500ml125ml离心管架50ml15ml组织芯片制作96孔深孔板qPCR引物PCR反应管PCR反应板板PCR封板膜核酸电泳核酸扩增分子克隆核酸提取RNA合成2ml1.5ml自动化吸头马血清优质胎牛血清特级胎牛血清细胞系专用培养基原代细胞完全培养基常规完全培养基M199系列其他培养基人间充质干细胞无血清培养基RNA solid组织RNA稳定保存液多步去除gDNA+逆转录滤芯吸头常规吸头仪器试剂瓶离心管吸头RNA溶解液(灭活RNase型)昆虫细胞培养基试剂盒自动化吸头抗体离心管试剂瓶仪器
RPMI-1640, GlutaPlus, HEPES, no pyruvateRPMI-1640, GlutaPlus, no HEPES, pyruvateDMEM/High Glucose,含L-谷氨酰胺DMEM/High Glucose,HEPES,含L-谷氨酰胺DMEM, High Glucose, GlutaPlus, HEPES, no pyruvateDMEM, High Glucose, GlutaPlus, pyruvate, no HEPES载玻片(白漆,不防脱)抗荧光淬灭封片剂牛血清白蛋白 BSA 进口DPBS缓冲液,含钙镁离子FAS眼球固定液甲苯胺蓝染液PAS+奈酚黄S染色液衰老细胞β-半乳糖苷酶固定液动物睾丸组织固定液环保型GD肌肉固定液FAA固定液(50%乙醇)FAA固定液(70%乙醇)电镜固定液通用型组织固定液(中性)通用型组织固定液(中性)通用型组织固定液(中性)通用型组织固定液(中性)通用型组织固定液(中性)Anti -NOTCH3 Rabbit pAbAnti -GSK3 alpha Rabbit pAbAnti -Jagged1 Rabbit pAbAnti -MAML1 Rabbit pAbAnti -GSK3 beta Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -LAT Rabbit pAbAnti -RAB27A Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -Rab5 Rabbit pAbAnti -p115-RhoGEF Rabbit pAbAnti -GSK3 beta Rabbit pAbAnti -Recoverin Rabbit pAbAnti -KDS Rabbit pAbAnti -ITPKB Rabbit pAbAnti -MNK1 Rabbit pAbAnti -G5PR Rabbit pAbAnti -AKT1 Rabbit pAbAnti -MEF2C Rabbit pAbAnti -AMPK gamma 1 Rabbit pAbAnti -MLK4 Rabbit pAbAnti -NECAB1 Rabbit pAbAnti -p38 Rabbit pAbAnti -Villin Rabbit pAbAnti -S100A9 Rabbit pAbAnti -MEKK3 Rabbit pAbAnti -S100A11 Rabbit pAbAnti -MEK2 Rabbit pAbAnti -S100A9 Rabbit pAbAnti -S100 alpha 6/PRA Rabbit pAbAnti -p38 Rabbit pAbAnti -S100 alpha 2/S100A2 Rabbit pAbAnti -CAMK2B Rabbit pAbAnti -Phospho-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) Rabbit pAbAnti -Cadherin 16 Rabbit pAbAnti -OB Cadherin Rabbit pAbAnti -N Cadherin Rabbit pAbAnti -Annexin-13/ANXA13 Rabbit pAbAnti -Integrin alpha 1 Rabbit pAbAnti -Annexin-11/ANXA11 Rabbit pAbAnti -Junctional Adhesion Molecule 1/JAM-A Rabbit pAbAnti -Annexin-6/ANXA6 Rabbit pAbAnti -ADRM1/ARM-1 Rabbit pAbAnti -Annexin-2/ANXA2 Rabbit pAbAnti -INI-1 Mouse mAbAnti -CDX-2 Mouse mAbAnti -Pax2 Rabbit pAbAnti -L1CAM Rabbit pAbAnti -PAX6 Rabbit pAbAnti -Annexin-8/ANXA8 Rabbit pAbAnti -Mov10 Rabbit pAbAnti -Annexin-4/ANXA4 Rabbit pAbAnti -DKK2 Rabbit pAbAnti -RTR Rabbit pAbAnti -TBX5 Rabbit pAbAnti -IRX2 Rabbit pAbAnti -MOBL3 Rabbit pAbAnti -LI Cadherin Rabbit pAbAnti -MSY2/YBOX2/YBX2 Rabbit pAbSweScript RT I First Strand cDNA Synthesis Kit (With gDNA Remover)SweScript RT I First Strand cDNA Synthesis Kit (With gDNA Remover)SweScript RT I First Strand cDNA Synthesis KitSweScript RT I First Strand cDNA Synthesis KitAnti -FBXW4 Rabbit pAbAnti -BinCARD Rabbit pAbAnti -TRAF3IP3 Rabbit pAbAnti -NDP Rabbit pAbAnti -TRAF6 Rabbit pAbAnti -PYGO2 Rabbit pAbAnti -IKB alpha Rabbit pAbAnti -Wnt8a Rabbit pAbAnti -Nucleoporin p62/NUP62 Rabbit pAbAnti -MARK1 Rabbit pAbAnti -AZI2 Rabbit pAbAnti -LAMTOR2 Rabbit pAbAnti -Frizzled 6 Rabbit pAbAnti -IKB alpha Rabbit pAbAnti -SIN1 Rabbit pAbAnti -Wnt4 Rabbit pAbAnti -P-NFkBp65 Rabbit pAbAnti -LAMTOR1 Rabbit pAbAnti -LGR5 Rabbit pAbAnti -TMEM173 Rabbit pAbAnti -Raptor Rabbit pAbAnti -NDRG2 Rabbit pAbAnti -TRAF4 Rabbit pAbAnti -CK1 epsilon Rabbit pAbAnti -mTOR Rabbit pAbAnti -mTOR Rabbit pAbAnti -mTOR Rabbit pAbAnti -HDAC11/HD11 Rabbit pAbAnti -Cyclophilin A Rabbit pAbAnti -RNF7 Rabbit pAbAnti -Histone H4 Rabbit pAbAnti -XIAP Rabbit pAbAnti -CBX2 Rabbit pAbAnti -BNIP3 Rabbit pAbAnti -STBD1 Rabbit pAbAnti -cIAP2 Rabbit pAbAnti -Cytochrome C Rabbit pAbAnti -SQSTM1/p62 Rabbit pAbAnti -Caspase-9 Rabbit pAbAnti -Histone H2A.X Rabbit pAbAnti -Caspase-3 Rabbit pAbAnti -TANK/TRAF2 Rabbit pAbAnti -Cleaved- Caspase-3 Rabbit pAbAnti -Histone H2A.X Rabbit pAbAnti -Beclin 1 Rabbit pAbAnti -BIVM Rabbit pAbAnti -Beclin 1 Rabbit pAbAnti -HDAC8 Rabbit pAbAnti -Bax Rabbit pAbAnti -SCP1 Rabbit pAbAnti -WDFY3 Rabbit pAbAnti -HP1 gamma/CBX3 Rabbit pAbAnti -NUP93 Rabbit pAbAnti -ATG101 Rabbit pAbAnti -VR1 Rabbit pAbAnti -NXT2 Rabbit pAbAnti -RBM26 Rabbit pAbAnti -KDM5A / Jarid1A / RBBP2 Rabbit pAbAnti -ATG9A Rabbit pAbAnti -Exportin 4/XPO4 Rabbit pAbAnti -LC3A/B Rabbit pAbAnti -NUP54 Rabbit pAbAnti -SATB2 Rabbit pAbAnti -Lamin A + Lamin C Rabbit pAbAnti -p46 Rabbit pAbAnti -ATG3 Rabbit pAbAnti -RBP1 Rabbit pAbAnti -Aly/Ref Rabbit pAbAnti - SIRT1 Rabbit pAbAnti -Lamin B1 Rabbit pAbAnti -BAF57/SMARCE1 Rabbit pAbAnti -KMT3C/SMYD2 Rabbit pAbAnti -RANBP6 Rabbit pAbAnti -Histone H3 Rabbit pAbAnti -KPNA2 Rabbit pAbAnti -Dnmt3a Rabbit pAbAnti -Histone H3.3 Rabbit pAbAnti -CBX1 / HP1 beta Rabbit pAbAnti -PBX1/PRL Rabbit pAbAnti -Aurora B Rabbit pAbAnti -ATF-4 Rabbit pAbAnti -Intestine specific homeobox Rabbit pAbAnti -SRC3 Rabbit pAbAnti -ABCF1 Rabbit pAbAnti -RB-1 Rabbit pAbAnti -NFkB p100/NFKB2 Rabbit pAbAnti -KAT5 / Tip60 Rabbit pAbAnti -CREB Rabbit pAbAnti -ABCF2 Rabbit pAbAnti -KMT1B / SUV39H2 Rabbit pAbAnti -Serum Response Factor SRF Rabbit pAbAnti -HMGB1 Rabbit pAbAnti -MTA1 Rabbit pAbAnti -NFAT4/NF-ATc3 Rabbit pAbAnti -SIK1 Rabbit pAbAnti -NFAT2 Rabbit pAbAnti -Topoisomerase III alpha Rabbit pAbAnti -TORC1 Rabbit pAb染色质修饰酶Anti -Lin28A Rabbit pAbAnti -FOXO3A Rabbit pAbAnti -Epac1 Rabbit pAbAnti -WDHD1 Rabbit pAbAnti -Adracalin Rabbit pAbAnti -Nucleophosmin Rabbit pAbAnti -FEN1 Rabbit pAbAnti -POLD3 Rabbit pAbAnti -EIF2S2/EIF2B Rabbit pAbAnti -MRPL15 Rabbit pAbAnti -Rad21 Rabbit pAbAnti -Endo G Rabbit pAbAnti -Exonuclease 1 Rabbit pAbAnti -RPS18 Rabbit pAbAnti -TLS/FUS Rabbit pAbAnti -MCM2 Rabbit pAbAnti -RPL30 Rabbit pAbAnti -eIF-6 Rabbit pAbAnti -Topoisomerase II alpha Rabbit pAbAnti -TDP1 Rabbit pAbAnti -MRPL21 Rabbit pAbAnti -FANCG Rabbit pAbAnti -EEF2/Elongation factor 2 Rabbit pAbAnti -Topoisomerase II alpha Rabbit pAbAnti -BRCA2 Rabbit pAbAnti -MRPS35 Rabbit pAbAnti -Topoisomerase II alpha Rabbit pAbAnti -MCM2 Rabbit pAbAnti -eRF1 Rabbit pAbAnti -MRPL12 Rabbit pAbAnti -ELL Rabbit pAbAnti -Topoisomerase II alpha Rabbit pAbAnti -RPL28 Rabbit pAbAnti -HARS Rabbit pAbAnti -GCN2 Rabbit pAbAnti -DDX3Y Rabbit pAbAnti -MRPL39 Rabbit pAbAnti -ADAR1 Rabbit pAbAnti -BEND3 Rabbit pAbAnti -MRPS22 Rabbit pAbAnti -ADNP Rabbit pAbAnti -SF3B14 Rabbit pAbAnti -Nucleophosmin Rabbit pAbAnti -ERM / Etv5 Rabbit pAbAnti -PCBP2/hnRNP E2 Rabbit pAbAnti -RPS3 Rabbit pAbAnti -TTF2 Rabbit pAbAnti -hnRNP K Rabbit pAbAnti -PDRG1 Rabbit pAbAnti -YTHDF1 Rabbit pAbAnti -Cathepsin Z Rabbit pAbAnti -Hsp20 Rabbit pAbAnti -Constitutive androstane receptor Rabbit pAbAnti -STIP1/STI1 Rabbit pAbAnti -PRPF3 Rabbit pAbAnti -CTCF Rabbit pAbAnti -OP-2 Rabbit pAbAnti -HSPA6 Rabbit pAbAnti -Id1 Rabbit pAbAnti -SAM68 Rabbit pAbAnti -Sp7 / Osterix Rabbit pAbAnti -EPS8L2 Rabbit pAbAnti -Hsp47 Rabbit pAbAnti -EFTUD2 Rabbit pAbAnti -StAR Rabbit pAbAnti -Calnexin Rabbit pAbAnti -Cathepsin D Rabbit pAbAnti -PABP Rabbit pAbAnti -PDGFR alpha Rabbit pAbAnti -Hsp27 Rabbit pAbAnti -FGF5 Rabbit pAbAnti -OIF Rabbit pAbAnti -Nova1 Rabbit pAbAnti -PDIA6 Rabbit pAbAnti -SF20 Rabbit pAbAnti -Osteoprotegerin Rabbit pAbAnti -FGF11 Rabbit pAbAnti -Carbonic Anhydrase 9/CA9 Rabbit pAbAnti -Clusterin Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti -GPNMB Rabbit pAbAnti -CCT2 Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti -HIF3 alpha/IPAS Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti -ITM2A Rabbit pAbAnti -HIF3 alpha/IPAS Rabbit pAbAnti -Thyroid Hormone Receptor alpha Rabbit pAbAnti -Myoglobin Rabbit pAbAnti -BMPR2 Rabbit pAbAnti -NR1D1 Rabbit pAbAnti -CITED2 Rabbit pAbAnti -Inhibin alpha Rabbit pAbAnti -Cathepsin K Rabbit pAbAnti -CITED4 Rabbit pAbAnti -Heme-regulated inhibitor Rabbit pAbAnti -VEGFA Rabbit pAbAnti -MRP3 Rabbit pAbAnti -IDH1 Rabbit pAbAnti -Glutamine Synthetase Rabbit pAbAnti -GNPDA1 Rabbit pAbAnti -Myoglobin Rabbit pAbAnti -Insulin degrading enzyme / IDE Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAbAnti -Heme Oxygenase 1 Rabbit pAbAnti -Cannabinoid Receptor I Rabbit pAbAnti -Heme-regulated inhibitor Rabbit pAbAnti -PHD2 / prolyl hydroxylase Rabbit pAbAnti -SEPP1 Rabbit pAbAnti -CRABP2 Rabbit pAbAnti -PDXP Rabbit pAbAnti -eNOS Rabbit pAbAnti -MRP1 Rabbit pAbAnti -Gastrin releasing peptide Rabbit pAbAnti -CLCC1 Rabbit pAbAnti -GRK2 Rabbit pAbAnti -Heme Oxygenase 1 Rabbit pAbAnti -NMDAR1 Rabbit pAbAnti -MTAP Rabbit pAbAnti -Aldose reductase Rabbit pAbAnti -AUH Rabbit pAbAnti -PTMA Rabbit pAbAnti -Kir2.1/BIK Rabbit pAbAnti -GAMT Rabbit pAbAnti -Transketolase Rabbit pAbAnti -MCK10/NEP Rabbit pAbAnti -Ornithine Carbamoyltransferase/OTC Rabbit pAbAnti -Dopamine Transporter Rabbit pAbAnti -GAD67 Rabbit pAbAnti -TRPC3 Rabbit pAbAnti -XPNPEP2/mAPP Rabbit pAbAnti -MRP3 Rabbit pAbAnti -IVD Rabbit pAbAnti -TRPV4 Rabbit pAbAnti -kynurenine 3-monooxygenase Rabbit pAbAnti -PHGDH/Malate dehydrogenase Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -CARM1 Rabbit pAbAnti -Kir6.2/BIR Rabbit pAbAnti -I-FABP Rabbit pAbAnti -MRP1 Rabbit pAbAnti -FABP-1 Rabbit pAbAnti -Aldolase Rabbit pAbAnti -Lipocalin-2 / NGAL Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -SH3PX1/SNX9 Rabbit pAbAnti -PIP5K1 alpha/PIP5K1A Rabbit pAbAnti -VPS50 Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -ENO1 Rabbit pAbAnti -VAMP2 Rabbit pAbAnti -PIP4K2 Rabbit pAbAnti -FRK Rabbit pAbAnti -GGA1 Rabbit pAbAnti -PFKL Rabbit pAbAnti -Polycystin 1/PC1 Rabbit pAbAnti -BET3 Rabbit pAbAnti -KPNA2 Rabbit pAbAnti -CTGF Rabbit pAbAnti -Hexokinase II Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -RAB7 Rabbit pAbAnti -FOXO4/AFX Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -GIT2 Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -Prohibitin Rabbit pAbAnti -RAB27A Rabbit pAbAnti -UBC4 Rabbit pAbAnti -FOXP3 Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -Skp1 Rabbit pAbAnti -HOXA9 Rabbit pAbAnti -FOXP3 Rabbit pAbAnti -UBE2E3 Rabbit pAbAnti -Rab5 Rabbit pAbAnti -FOXO3A Rabbit pAbAnti -CD34 Rabbit pAbAnti -DTX1 Rabbit pAbAnti -c-Jun Rabbit pAbAnti -c-Fos Rabbit pAbAnti -SAE1 Rabbit pAbAnti -LYVE1 Rabbit pAbAnti -MRPL44 Rabbit pAbAnti -RNF8 Rabbit pAbAnti -UBE2D3 Rabbit pAbAnti -CEP2 Rabbit pAbAnti -USP27X Rabbit pAbAnti -MASPIN Rabbit pAbAnti -SMURF 2 Rabbit pAbAnti -EGFL7 Rabbit pAbAnti -NEDD4 Rabbit pAbAnti -MCU Rabbit pAbAnti -Galectin 1 Rabbit pAbAnti -ADRM1/ARM-1 Rabbit pAbAnti -SDHB Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 19 Rabbit pAbAnti -CARM1 Rabbit pAbAnti -Asialoglycoprotein Receptor 1/HL-1 Rabbit pAbAnti -eNOS Rabbit pAbAnti -Mesothelin Rabbit pAbAnti -Keratin 12/K12 Rabbit pAbAnti -ADAMTS1 Rabbit pAbAnti -KRT81 Rabbit pAbAnti -HADHA Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 15 Rabbit pAbAnti -ADAM9 Rabbit pAbAnti -GRP94 Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 10 Rabbit pAbAnti -VCP Rabbit pAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 1 Rabbit pAbAnti -Von Willebrand Factor Rabbit pAbAnti -CD34 Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 6 Rabbit pAbAnti -GRP78 BiP Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 5 Rabbit pAbAnti -CD34 Rabbit pAbAnti -Involucrin Rabbit pAbAnti -GRP78 BiP Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 1 Rabbit pAbAnti -TBL2 Rabbit pAbAnti -Junctional Adhesion Molecule 1/JAM-A Rabbit pAbAnti -Junctional Adhesion Molecule 2/JAM-B Rabbit pAbAnti -Inversin Rabbit pAbAnti -LEFTY2 Rabbit pAbAnti -Arp2 Rabbit pAbAnti -NF2 / Merlin Rabbit pAbAnti -TBXT Rabbit pAbAnti -CTNNA1 Rabbit pAbAnti -NALP4 Rabbit pAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Rabbit pAbAnti -ICAM1 Rabbit pAbAnti -Cdk2 Rabbit pAbAnti -TNNC1 Rabbit pAbAnti -TBX10 Rabbit pAbAnti -N Cadherin Rabbit pAbAnti -Myosin light chain 3 Rabbit pAbAnti -Cyclin B1 Rabbit pAbAnti -ACTC1 Rabbit pAbAnti -OB Cadherin Rabbit pAbAnti -smooth muscle Myosin heavy chain 11 Rabbit pAbAnti -IRX1 Rabbit pAbAnti -PPHLN1/Periphilin-1 Rabbit pAbAnti -Villin Rabbit pAbAnti -MAdCAM1 Rabbit pAbAnti -NALP5 Rabbit pAbAnti -Ezrin Rabbit pAbAnti -Cdc27 Rabbit pAbAnti -L1CAM Rabbit pAbAnti -53BP2/ASPP2/BBP Rabbit pAbAnti - E Cadherin Rabbit pAbAnti -Otx2 Rabbit pAbAnti -Cyclin E1 Rabbit pAbAnti -c-Kit Rabbit pAbAnti -non-muscle Myosin IIB/MYH10 Rabbit pAbAnti -GGNBP2 Rabbit pAbAnti -c-kit Rabbit pAbAnti -Cyclin E1 Rabbit pAbAnti -DKK1 Rabbit pAbAnti -Fascin Rabbit pAbAnti -AP-2 complex subunit alpha-1 Rabbit pAbAnti -Cyclin E1 Rabbit pAbAnti -MAPRE1/EB1 Rabbit pAbAnti -Claudin 1 Rabbit pAbAnti -ZAR1 Rabbit pAbAnti -CLIP170 Rabbit pAbAnti -Cyclin D1 Rabbit pAbAnti -GDF11 Rabbit pAbAnti -Pannexin 1 Rabbit pAbAnti -Cyclin A1 Rabbit pAbAnti -EVL Rabbit pAbAnti -GDF 5 Rabbit pAbAnti -Myogenin Mouse mAbAnti - CNNM2 Rabbit pAbAnti -Fascin Rabbit pAbAnti -Neurotrophin 3 Rabbit pAbAnti -Collagen V Rabbit pAbAnti -CBX2 Rabbit pAbAnti -Rb2 p130 Rabbit pAbAnti -Collagen X Rabbit pAb 价格:Anti -CNTF Rabbit pAbAnti -CLASP1 Rabbit pAbAnti -GDNF Rabbit pAbAnti -Fibronectin Rabbit pAbAnti -Dlx4/BP1 Rabbit pAbAnti -P35 Rabbit pAbAnti -Desmin Rabbit pAbAnti -AMF Rabbit pAbAnti -CDK6 Rabbit pAbAnti -alpha smooth muscle Actin Rabbit pAbAnti -HAND1 Rabbit pAbAnti -CDK6 Rabbit pAbAnti -CollagenIII Rabbit pAbAnti -CDKN2A/p16INK4a Rabbit pAbAnti -Artemin Rabbit pAbAnti -Collagen I Rabbit pAbAnti -CDK4 Rabbit pAbAnti -ARMET/ARP Rabbit pAbAnti -CollagenI Rabbit pAbAnti -LEFTY2 Rabbit pAbAnti -CDK4 Rabbit pAbAnti -CollagenII Rabbit pAbAnti -CRIF1 Rabbit pAbAnti -beta Tubulin Rabbit pAbAnti -CNTFR Rabbit pAbAnti -FRK Rabbit pAbAnti -Notch1 Rabbit pAbAnti -beta Catenin Rabbit pAbAnti -BRSK1 Rabbit pAbAnti -GAPDH Rabbit pAbAnti -p27 KIP 1 Rabbit pAbAnti -beta Actin Rabbit pAbAnti -MEOX 2 Rabbit pAbAnti -Rad6 Rabbit pAbAnti -RCC2 Rabbit pAbAnti -Nanos3 Rabbit pAbAnti -Synaptophysin Mouse mAbAnti -p21 Rabbit pAbnti -GDF6 Rabbit pAbAnti -BLBP Mouse mAbAnti -CDC5L Rabbit pAbAnti -GAP43 Mouse mAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -Thyrotroph embryonic factor Rabbit pAbAnti -Pax2 Rabbit pAbAnti -Thyrotroph embryonic factor Rabbit pAbAnti -Rad21 Rabbit pAbAnti -Gemin 2 Rabbit pAbAnti -METTL11A Rabbit pAbAnti -NT-4 Rabbit pAbAnti -Spry-2 Rabbit pAbAnti -Synaptophysin Rabbit pAbAnti-NSE Mouse mAbAnti -Cdk9 Rabbit pAbAnti -PGP 9.5 Mouse mAbAnti -PAX6 Rabbit pAbAnti -Neurturin Rabbit pAbAnti -MAP4 Rabbit pAbAnti -NUMB Rabbit pAbAnti -Cyclin D1 Rabbit pAbAnti -NGF Rabbit pAbAnti -Neurotrophin 3 Rabbit pAbAnti -GAD65 Mouse mAbAnti -NGF Rabbit pAbAnti -TTK/Mps1 Rabbit pAbAnti -Contactin 1 Rabbit pAbAnti -AMF Rabbit pAbAnti -Contactin 1 Rabbit pAbAnti -Synaptophysin Mouse mAbAnti -Prohibitin Rabbit pAbAnti -CNTF Rabbit pAbAnti -RRAGC Rabbit pAbAnti -BDNF Rabbit pAbAnti -NSE Mouse mAbAnti -Synaptophysin Rabbit pAbAnti -ROR alpha/RORA Rabbit pAbAnti -PGP 9.5 Mouse mAbAnti -Doublecortin Mouse mAbAnti -MSF Rabbit pAbAnti- SOX6 Rabbit pAbAnti-AACT Mouse mAbAnti -Cyclin D3/CCND3 Rabbit pAbAnti -GDNF Rabbit pAbAnti -Calbindin Mouse mAbAnti -Amyloid beta 40 Mouse mAbAnti -LKB1 Rabbit pAbAnti -AFG3L2 Rabbit pAbAnti -Bub1 Rabbit pAbti -Tyrosine Hydroxylase Mouse mAbAnti -NEU4 Rabbit pAbAnti -Cyclin A2 Rabbit pAbAnti -AMF Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Mouse mAbAnti -HEC1/HEC Rabbit pAbAnti -ARMET/ARP Rabbit pAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Mouse mAbAnti -Nestin Mouse mAbAnti -HMGA1 Rabbit pAbAnti -TPX2 Rabbit pAbAnti -CBLN2 Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Mouse mAbAnti -p50 dynamitin Rabbit pAbAnti -Synaptopodin Mouse mAbAnti -PAX7 Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 2/PRP Rabbit pAbAnti -Mad2L1 Rabbit pAbAnti -Nestin Mouse mAbAnti -SynDIG4 Rabbit pAbAnti -Bub3 Rabbit pAbAnti -TBL2 Rabbit pAbAnti -S6K1 Rabbit pAbAnti -Amyloid beta 40 Mouse mAbAnti -Eph receptor B2 Rabbit pAbAnti -14-3-3 Tau Rabbit pAbAnti -TrkB Rabbit pAbAnti -TrkB Rabbit pAbAnti -HtrA2 / Omi Rabbit pAbAnti -SYNDIG1 Rabbit pAbAnti -AACT Rabbit pAbAnti -LIMK1 Rabbit pAbAnti -TNR Rabbit pAbAnti -MDM2 Rabbit pAbAnti -Grp75 / MOT Rabbit pAbAnti -CNTFR Rabbit pAbAnti -NUMB Rabbit pAbAnti -Chk1 Rabbit pAbAnti -CRMP3 Rabbit pAbAnti -CDKN2A/p16INK4a Rabbit pAbAnti -Heme Oxygenase 1 Rabbit pAbAnti -NEPRO Rabbit pAbAnti -Myelin Protein Zero Rabbit pAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -ZDHHC23 Rabbit pAbAnti -S6K1 Rabbit pAbAnti -Calbindin Rabbit pAbAnti -Stathmin 1 Rabbit pAbAnti -Cyclin A2 Rabbit pAbAnti -NEAS Rabbit pAbAnti -Presenilin 1 / PS-1 Rabbit pAbAnti -Pet1 Rabbit pAbAnti -Securin Rabbit pAbAnti -GAD65 Rabbit pAbAnti -TMEM132E Rabbit pAbAnti -Alpha-synuclein Rabbit pAbAnti -Gmfg Rabbit pAbAnti -Prohibitin Rabbit pAbAnti -BDNF Rabbit pAbAnti -PANG Rabbit pAbAnti -14-3-3 zeta Rabbit pAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Rabbit pAbAnti -CNTN5 Rabbit pAbAnti -Cyclin D1 Rabbit pAbAnti -MAG/GMA Rabbit pAbAnti -LMX1b Rabbit pAbAnti -NSE Rabbit pAbAnti -Ephrin A4 Rabbit pAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -SOX1 Rabbit pAbAnti -Axin 1 Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -CXorf56 Rabbit pAbAnti -NSE Rabbit pAbAnti -Cux2 Rabbit pAbAnti -Homer1 Rabbit pAbAnti -SEMA4A Rabbit pAbAnti -NDRG2 Rabbit pAbAnti -GDNF Receptor alpha 2/GFRA2 Rabbit pAbAnti -Neurotensin Rabbit pAbAnti -RAB3GAP1 Rabbit pAbAnti -CBLN2 Rabbit pAbAnti -Eph receptor B3 Rabbit pAbAnti -BRN3A Rabbit pAbAnti -SHP2 Rabbit pAbAnti -NT-4 Rabbit pAbAnti -Synaptojanin Rabbit pAbAnti -Neurturin Rabbit pAbAnti -PARK7/DJ1 Rabbit pAbAnti -SEMA4F Rabbit pAbAnti -Doublecortin Rabbit pAbVVAnti -Adracalin Rabbit pAbAnti -PARK7/DJ1 Rabbit pAbAnti -FMRP Rabbit pAbAnti -Lingo1 Rabbit pAbAnti -Axin 2 Rabbit pAbAnti -NGF Rabbit pAbAnti -PSD95 Rabbit pAbAnti -PARK7/DJ1 Rabbit pAbAnti -Ephrin B1 Rabbit pAbAnti -HMGA2 Rabbit pAbAnti -Alpha-synuclein Rabbit pAbAnti -CLIP2 Rabbit pAbAnti -Neurofascin Rabbit pAbGB113987Anti -Tyrosine Hydroxylase Rabbit pAbAnti -Neuropilin 1 Rabbit pAbAnti -TTBK1 Rabbit pAbAnti -DEGA Rabbit pAbAnti -FXR2 Rabbit pAbAnti -NUMB Rabbit pAbAnti -Phospho-TAU (S202/T205) Rabbit pAbAnti -Peripherin Rabbit pAbAnti -MAG/GMA Rabbit pAbAnti -AFG3L2 Rabbit pAbAnti -NUDC Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Rabbit pAbAnti -CRMP4 Rabbit pAbAnti -BLBP Rabbit pAbAnti -NGF Rabbit pAbAnti -PON2 Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -AMF Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 4 Rabbit pAbAnti -MMP2 Rabbit pAbAnti -GAP43 Rabbit pAbAnti -Arp3 Rabbit pAbAnti -Myelin Basic Protein Mouse mAbRecombinant Anti -beta III Tubulin antibody ( Mouse mAb )Anti -FKBP51 Rabbit pAbAnti -Myelin Basic Protein Mouse mAbAnti -68kDa Neurofilament/NF-L Mouse mAbAnti -Znt6 Rabbit pAbAnti -Olig2 Rabbit pAbAnti -DISC1 Rabbit pAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Mouse mAbAnti -Neuroligin 3 Rabbit pAbAnti -NeuN Rabbit pAbAnti -APLP2 Rabbit pAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbAnti -BSCL2/Seipin Rabbit pAbAnti -nSMase Rabbit pAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbnti -NeuN Rabbit pAbAnti -PIN4 Rabbit pAbAnti -CNPase Rabbit pAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbAnti -FKBP52 Rabbit pAbAnti -Myelin Basic Protein Rabbit pAbAnti -Synaptopodin Rabbit pAbAnti -beta III Tubulin Mouse mAbAnti -Myelin Basic Protein Rabbit pAbAnti -FKBP12 Rabbit pAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Rabbit pAbAnti -alpha Internexin Rabbit pAbAnti -Eph receptor B4/HTK Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 6 Rabbit pAbAnti -NRP2 Rabbit pAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Rabbit pAbAnti -Vimentin Mouse mAbAnti -beta III Tubulin Rabbit pAbAnti -S100 beta Mouse mAbAnti -MAP2 Rabbit pAbAnti -GFAP Mouse mAbAnti -NUMB Rabbit pAbAnti -ALDH1L1 Mouse mAbAnti -MAP2 Rabbit pAbAnti -Myelin Protein Zero Rabbit pAbAnti -Neurofibromin Rabbit pAbAnti -S100 beta Mouse mAbAnti -Vimentin Mouse mAbAnti -Calbindin Rabbit pAbAnti -GFAP Mouse mAbAnti -Aldolase C Rabbit pAbAnti -ALDH1L1 Rabbit pAbAnti -Iba1 Mouse mAbAnti -S100 beta Rabbit pAbAnti –MRP8 Rabbit pAbAnti -ERC2 Rabbit pAbAnti -S100 beta Rabbit pAbAnti -Vimentin Rabbit pAbAnti -Iba1 Rabbit pAbAnti -Vimentin Rabbit pAbAnti -LYRIC/AEG1 Rabbit pAbAnti -Synaptopodin Rabbit pAbAnti -ALDH1L1 Rabbit pAbAnti -Aldolase C Rabbit pAbAnti -Iba1 Rabbit pAbAnti -LYRIC/AEG1 Rabbit pAbAnti -GFAP Rabbit pAbAnti -Amyloid beta precursor protein Rabbit pAbAnti -Alpha-synuclein Rabbit pAbAnti -Ferritin Heavy Chain Rabbit pAbAnti -RAGE Rabbit pAbAnti -Serum Amyloid P/SAP Rabbit pAbAnti -Androgen receptor Rabbit pAbAnti -ERC2 Mouse mAbAnti -SIRP alpha Rabbit pAbAnti -Dynamin 1 Rabbit pAbAnti -SAP102 Rabbit pAbAnti -SOX10 Rabbit pAbAnti -CPLX1 Rabbit pAbAnti- CPLX3 Rabbit pAbAnti -SIRP alpha Rabbit pAbAnti -NRG4 Rabbit pAbAnti -Seladin 1 Rabbit pAbAnti -Syntaxin 4 Rabbit pAbAnti -Syntaxin 3 Rabbit pAbAnti -LRRK2 Rabbit pAbAnti -ELAVL3 Rabbit pAbAnti -SCA2 Rabbit pAbAnti -NRG2 Rabbit pAbAnti -Salivary alpha amylase Rabbit pAbAnti -Dynamin 1 Rabbit pAbAnti -FE65 Rabbit pAbAnti -PSD93 Rabbit pAbAnti -Syntaxin 2/STX2 Rabbit pAbAnti -PCP4 Rabbit pAbAnti -Amyloid Precursor Protein Rabbit pAbAnti -NRG1 Rabbit pAbAnti -Mint3 Rabbit pAbAnti -VAMP1 Rabbit pAbAnti -Synphilin 1 Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 2/PRP Rabbit pAbAnti -MT3 Rabbit pAbAnti - Tau Rabbit pAbAnti -ZnT1 Rabbit pAbAnti -HO-2 Rabbit pAbAnti -MEOX 2 Rabbit pAbAnti -Tau Rabbit pAbAnti -TAU Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Rabbit pAbAnti -PGP9.5 Rabbit pAbAnti -Drebrin Rabbit pAbAnti -Seladin 1 Rabbit pAbAnti -Torsin A/DYT1 Rabbit pAbAnti -Nurr1 Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 2/PRP Rabbit pAbAnti -BPTF / FALZ Rabbit pAbAnti -Amyloid beta 40 Rabbit pAbAnti -Pin1 Rabbit pAbAnti -GBA Rabbit pAbAnti -SHP2 Rabbit pAbAnti -VAP1 Rabbit pAbAnti -Somatostatin 28 Mouse mAbAnti -GAD65 Mouse mAbAnti -Glutamine Synthetase Mouse mAbAnti -SYT1 Mouse mAbAnti -Acetylcholinesterase Mouse mAbAnti -5HT1A Receptor Rabbit pAbAnti -Ionotropic Glutamate receptor 2 Rabbit pAbAnti -NK-3R Rabbit pAbAnti -NK-2R Rabbit pAbAnti -NK-1R Rabbit pAbAnti -Metabotropic Glutamate Receptor 5 Rabbit pAbAnti -Glutamine Synthetase Rabbit pAbAnti -GAD1 Rabbit pAbAnti -GABA A Receptor alpha 1 Rabbit pAbAnti -GABA Transporter 1 / GAT 1 Rabbit pAbAnti -Ionotropic Glutamate receptor 2 Rabbit pAbAnti -GAD65 Rabbit pAbAnti -GABA A Receptor alpha 1 Rabbit pAbAnti -GABA A Receptor alpha 1 Rabbit pAbAnti -GABA A Receptor alpha 1 Rabbit pAbAnti -Metabotropic Glutamate Receptor 4/MGLUR4 Rabbit pAbAnti -NMDAR2B Rabbit pAbAnti -GABA A Receptor beta 3/GABRB3 Rabbit pAbAnti -SYT4 Rabbit pAbAnti -Nicotinic Acetylcholine Receptor beta/CHRNB1 Rabbit pAbAnti -Glutathione Peroxidase 4 Rabbit pAbAnti -5HT7 Receptor Rabbit pAbAnti -GPX1 Rabbit pAbAnti -VIP Rabbit pAbAnti -Galanin Rabbit pAbAnti -NETO1 Rabbit pAbAnti -5HT6 Receptor Rabbit pAbAnti -Monoamine Oxidase A/MAO-A Rabbit pAbAnti -SYT1 Rabbit pAbAnti -Acetylcholinesterase Rabbit pAbAnti -Choline Acetyltransferase Rabbit pAbAnti -SHANK2 Rabbit pAbAnti -HOMER3 Rabbit pAbAnti -RAB3GAP1 Rabbit pAbAnti -Ionotropic Glutamate receptor 2 Rabbit pAbAnti -GLRB Rabbit pAbAnti -NP-I Rabbit pAbAnti -NMDAR1 Rabbit pAbAnti -Kir2.1/BIK Rabbit pAbAnti -Metabotropic Glutamate Receptor 2/MGLUR2 Rabbit pAbAnti -5HT3B receptor Rabbit pAbAnti -Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 7 Rabbit pAbAnti -Glutamine Synthetase Rabbit pAbAnti -Glutaminase Rabbit pAbAnti -Dopamine Transporter Rabbit pAbAnti -Glutamine Synthetase Rabbit pAbAnti -SYT1 Rabbit pAbAnti -5HT1A Receptor Rabbit pAbAnti -5HT2C Receptor Rabbit pAbAnti -5HT2A Receptor Rabbit pAbAnti -Choline Acetyltransferase Rabbit pAbAnti -Choline Acetyltransferase Rabbit pAbAnti -Acetylcholinesterase Rabbit pAbAnti -Acetylcholinesterase Rabbit pAbRNA提取液RNase灭活液(25×)RNase灭活液(25×)RNA溶解液(灭活RNase型)RNA溶解液(普通型)RNAsolid组织RNA稳定保存液RNAsolid 组织RNA稳定保存液2×Universal Blue SYBR Green qPCR Master Mix2×Universal Blue SYBR Green qPCR Master Mix2×Universal Blue SYBR Green qPCR Master MixPCR 8联管小鼠胰腺导管上皮细胞完全培养基人乳腺上皮细胞完全培养基兔骺软骨细胞完全培养基大鼠胰腺星状细胞完全培养基小鼠胰腺星状细胞完全培养基人呼吸道上皮细胞完全培养基兔骨髓单核细胞完全培养基大鼠胰岛细胞完全培养基小鼠胰岛细胞完全培养基人支气管成纤维细胞完全培养基兔骨内膜间充质干细胞完全培养基人气管平滑肌细胞完全培养基兔骨骼肌细胞完全培养基大鼠肺大静脉内皮细胞完全培养基小鼠肺大静脉内皮细胞完全培养基人小气道平滑肌细胞完全培养基兔腹腔巨噬细胞完全培养基大鼠肺动脉成纤维细胞完全培养基小鼠肺动脉成纤维细胞完全培养基人支气管平滑肌细胞完全培养基兔肺泡巨噬细胞完全培养基大鼠肺大动脉内皮细胞完全培养基小鼠肺大动脉内皮细胞完全培养基人肺成纤维细胞完全培养基人脐带间充质干细胞完全培养基鸡骨骼肌细胞完全培养基兔肺动脉成纤维细胞完全培养基大鼠肺大动脉平滑肌细胞完全培养基小鼠肺大动脉平滑肌细胞完全培养基人小气道上皮细胞完全培养基鸡气管上皮细胞完全培养基兔肺大动脉平滑肌细胞完全培养基大鼠肺大静脉平滑肌细胞完全培养基小鼠肺大静脉平滑肌细胞完全培养基人支气管上皮细胞完全培养基鸡小肠黏膜上皮细胞完全培养基兔肺成纤维细胞完全培养基大鼠支气管成纤维细胞完全培养基猪骨骼肌成纤维细胞完全培养基小鼠支气管成纤维细胞完全培养基人气管上皮细胞完全培养基鸡肾小管上皮细胞完全培养基兔骨髓间充质干细胞完全培养基大鼠支气管上皮细胞完全培养基猪骨髓间充质干细胞完全培养基小鼠支气管上皮细胞完全培养基人肺微血管平滑肌细胞完全培养基大鼠肺成纤维细胞完全培养基猪成骨细胞完全培养基鸡外周血淋巴细胞完全培养基兔肺微血管内皮细胞完全培养基小鼠肺成纤维细胞完全培养基人肺动脉成纤维细胞完全培养基鸡前脂肪细胞完全培养基兔肌腱干细胞完全培养基大鼠气管平滑肌细胞完全培养基猪心脏瓣膜内皮细胞完全培养基小鼠气管平滑肌细胞完全培养基人肺大静脉平滑肌细胞完全培养基鸡胚成纤维细胞完全培养基兔晶状体上皮细胞完全培养基大鼠气管上皮细胞完全培养基猪前脂肪细胞完全培养基小鼠气管上皮细胞完全培养基人肺大静脉内皮细胞完全培养基鸡肺动脉平滑肌细胞完全培养基神经元细胞完全培养基兔视网膜色素上皮细胞完全培养基大鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞完全培养基猪脂肪细胞完全培养基小鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞完全培养基人肺大动脉平滑肌细胞完全培养基鸡肺大动脉内皮细胞完全培养基上皮细胞完全培养基兔关节软骨细胞完全培养基大鼠肺血管平滑肌细胞完全培养基猪脂肪间充质干细胞完全培养基小鼠肺血管平滑肌细胞完全培养基人肺大动脉内皮细胞完全培养基鸡卵泡基膜细胞完全培养基内皮细胞完全培养基兔角膜内皮细胞完全培养基大鼠肺微血管内皮细胞完全培养基猪主动脉内皮细胞完全培养基小鼠肺微血管内皮细胞完全培养基人肺微血管内皮细胞完全培养基鸡卵泡颗粒细胞完全培养基Grace's昆虫细胞完全培养基TNM-FH昆虫细胞完全培养基MEM/F12完全培养基(含10%FBS)Ham's F-10完全培养基(含20%FBS)Ham's F-10完全培养基(含10%FBS)Leibovitz's L-15完全培养基(含20%FBS)Leibovitz's L-15完全培养基(含10%FBS)Ham's F-12完全培养基(含20%FBS)Ham's F-12完全培养基(含10%FBS)McCoy's 5A完全培养基(含HEPES、20%FBS)McCoy's 5A完全培养基(含HEPES、10%FBS)McCoy's 5A完全培养基(含20%FBS)McCoy's 5A完全培养基(含10%FBS)M199完全培养基(含20%FBS)M199完全培养基(含10%FBS)MEMα完全培养基(不含核苷,含20%FBS)IMDM完全培养基(含20%FBS)MEMα完全培养基(不含核苷,含10%FBS)MEMα完全培养基(含20%FBS)MEMα完全培养基(含10%FBS)MEM完全培养基(含20%FBS)MEM完全培养基(含10%FBS)MEM完全培养基(含NEAA、20%FBS)MEM完全培养基(含NEAA、10%FBS)DMEM/F12完全培养基(含20%FBS)DMEM/F12完全培养基(含10%FBS)DMEM/F12完全培养基(含HEPES、20%FBS)DMEM/F12完全培养基(含HEPES、10%FBS)DMEM低糖完全培养基(含20%FBS)DMEM低糖完全培养基(含10%FBS)DMEM高糖完全培养基(含15%血清)DMEM高糖完全培养基(含20%FBS)DMEM高糖完全培养基(含10%FBS)RPMI-1640完全培养基(含20%FBS)RPMI-1640完全培养基(含10%FBS)人间充质干细胞无血清培养基马血清特级胎牛血清50mL瓶装特级胎牛血清William's E (含L-谷氨酰胺)BGJb(Fitton-Jackson改良)Brinster's BMOC-3(不含L-谷氨酰胺、酚红)CMRL(不含L-谷氨酰胺)BME(不含L-谷氨酰胺)Waymouth's MB 752/1Fischer'sWilliam's E(含L-丙氨酰-谷氨酰胺)William's E(不含酚红、L-谷氨酰胺)William's E(不含L-谷氨酰胺)Grace's补充昆虫细胞培养基Grace's昆虫细胞培养基TNM-FH昆虫细胞培养基Leibovitz's L-15(不含酚红)Leibovitz's L-15(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)Leibovitz's L-15(不含L-谷氨酰胺)Leibovitz's L-15(含双抗)Leibovitz's L-15MCDB 131(不含L-谷氨酰胺)Ham's F-10(不含酚红)Ham's F-10(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)Ham's F-10(不含L-谷氨酰胺)Ham's F-10(含HEPES、双抗)Ham's F-10(含HEPES)Ham's F-10(含双抗)Ham's F-10Ham's F-12K(不含HEPES,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)Ham's F-12(含HEPES)Ham's F-12(不含酚红)Ham's F-12(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)Ham's F-12(含双抗)McCoy's 5A(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)McCoy's 5A(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)McCoy's 5A(不含酚红,含HEPES)McCoy's 5A(不含酚红)McCoy's 5A(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)McCoy's 5A(不含L-谷氨酰胺)McCoy's 5A(含HEPES、双抗)McCoy's 5A(含HEPES)McCoy's 5A(含双抗)McCoy's 5AM199(不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)M199(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)M199(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)M199(Hank's平衡盐,含HEPES)M199(Hank's平衡盐)M199(不含酚红)M199(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)M199(含HEPES)M199(不含L-谷氨酰胺)M199(含双抗)M199RPMI-1640(含MOPS)RPMI-1640(CTL)RPMI-1640(ATCC改良)RPMI-1640(不含酚红、L-谷氨酰胺)RPMI-1640(不含酚红)RPMI-1640 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)RPMI-1640 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)RPMI-1640 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)RPMI-1640(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)RPMI-1640(不含L-谷氨酰胺)RPMI-1640(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)RPMI-1640(含HEPES、双抗)RPMI-1640(含HEPES)RPMI-1640(含双抗)RPMI-1640MEM/F12MEM(Hank's平衡盐)MEM(ATCC改良)MEM无糖 (不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)MEM无糖 (不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)MEM无糖(不含酚红,含HEPES)MEM无糖(不含酚红、L-谷氨酰胺)MEM无糖(不含酚红)MEM无糖(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)MEM无糖(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM无糖(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)MEM无糖(含HEPES)MEM无糖(不含L-谷氨酰胺)MEM无糖MEM无糖 (含NEAA、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)MEM无糖 (含NEAA、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)MEM无糖 (含NEAA、HEPES,不含L-谷氨酰胺、酚红)MEM无糖(含NEAA、HEPES,不含酚红)MEM无糖 (含NEAA,不含L-谷氨酰胺、酚红)MEM无糖(含NEAA,不含酚红)MEM无糖 (含NEAA、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)MEM无糖 (含NEAA、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM无糖 (含NEAA、HEPES,不含L-谷氨酰胺)MEM无糖(含NEAA、HEPES)MEM无糖(含NEAA,不含L-谷氨酰胺)MEM无糖(含NEAA)MEM (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM (不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)MEM(不含酚红,含HEPES)MEM (不含酚红、L-谷氨酰胺)MEM(不含酚红)MEM (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)MEM (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEM (含HEPES,不含L-谷氨酰胺)MEM(含HEPES)MEM (含NEAA、HEPES,不含L-谷氨酰胺、酚红)MEM (含NEAA、HEPES,不含酚红)MEM (含NEAA,不含L-谷氨酰胺、酚红)MEM(含NEAA,不含酚红)MEM (含NEAA、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)MEM (含NEAA、HEPES,不含L-谷氨酰胺)MEM(含NEAA、HEPES)MEM (不含L-谷氨酰胺,含双抗)MEM(不含L-谷氨酰胺)MEM (含NEAA、双抗,不含L-谷氨酰胺)MEM(含NEAA,不含L-谷氨酰胺)MEM (含双抗)MEMMEM(含NEAA、双抗)MEM(含NEAA)DMEM/F12无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)DMEM/F12无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)DMEM/F12无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM/F12无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)DMEM/F12无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)DMEM/F12无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺)DMEM/F12无糖 (不含L-谷氨酰胺,含HEPES)DMEM/F12无糖 (不含L-谷氨酰胺)DMEM/F12无糖 (不含酚红,含HEPES)DMEM/F12无糖 (不含酚红)DMEM/F12无糖(含HEPES)DMEM/F12无糖DMEM/F12 (不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM/F12 (不含酚红,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)DMEM/F12(不含酚红,含HEPES)DMEM/F12 (不含酚红、L-谷氨酰胺)DMEM/F12(不含酚红)DMEM/F12(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM/F12(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)DMEM/F12(不含L-谷氨酰胺)DMEM/F12(含双抗)DMEM/F12DMEM/F12(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)DMEM/F12(含HEPES、双抗)DMEM/F12(含HEPES)MEMα(不含核苷、酚红)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含丙酮酸钠、酚红)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)MEMα(不含酚红)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含丙酮酸钠)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠、酚红)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)MEMα(不含核苷,含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)DMEM无糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)MEMα(含L-丙氨酰-谷氨酰胺)DMEM无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM无糖 (不含酚红、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)DMEM无糖(不含酚红,含HEPES)MEMα(不含核苷、L-谷氨酰胺)DMEM无糖(不含酚红、丙酮酸钠)DMEM无糖(不含酚红、L-谷氨酰胺)MEMα(不含L-谷氨酰胺)DMEM无糖(不含酚红)DMEM无糖 (含HEPES,不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM无糖 (含HEPES,不含L-谷氨酰胺)MEMα(不含核苷、含双抗)DMEM无糖 (含HEPES,不含丙酮酸钠)DMEM无糖(含HEPES)MEMα(不含核苷)DMEM无糖(不含L-谷氨酰胺)DMEM无糖(不含丙酮酸钠)DMEM无糖MEMα(含双抗)DMEM无糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM低糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)MEM αDMEM低糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM低糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠、酚红)DMEM低糖(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红,含双抗)DMEM低糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)DMEM低糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM低糖 (不含酚红、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM低糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)DMEM低糖(不含酚红,含HEPES)DMEM低糖(不含酚红、丙酮酸钠)DMEM低糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺)DMEM低糖(不含酚红)DMEM低糖(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)DMEM低糖(含HEPES,不含丙酮酸钠)DMEM低糖 (不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM低糖(不含L-谷氨酰胺)DMEM低糖(不含丙酮酸钠)DMEM低糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含丙酮酸钠、酚红)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含酚红)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES,不含丙酮酸钠)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、HEPES)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠、酚红)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,不含酚红)DMEM高糖 (含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)DMEM高糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM高糖(不含酚红、丙酮酸钠,含HEPES)DMEM高糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺,含HEPES)DMEM高糖(不含酚红,含HEPES)DMEM高糖(不含酚红、丙酮酸钠)DMEM高糖(不含酚红、L-谷氨酰胺)DMEM高糖(不含酚红,含双抗)DMEM高糖(不含酚红)DMEM低糖(含HEPES、双抗)DMEM低糖(含HEPES)DMEM低糖(含双抗)DMEM低糖DMEM高糖 (含HEPES,不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM高糖(含HEPES,不含L-谷氨酰胺)DMEM高糖(含HEPES)DMEM高糖 (含HEPES、双抗,不含丙酮酸钠)DMEM高糖(含HEPES,不含丙酮酸钠)DMEM高糖 (不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM高糖(不含L-谷氨酰胺,含NEAA)DMEM高糖(不含L-谷氨酰胺,含双抗)DMEM高糖 (不含丙酮酸钠,含双抗)DMEM高糖(不含丙酮酸钠)DMEM高糖 (不含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠)DMEM高糖(含双抗)DMEM高糖IMDM无糖IMDM(不含酚红、含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)IMDM(不含酚红、L-谷氨酰胺)IMDM(不含酚红)IMDM(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺)IMDM(不含L-谷氨酰胺)IMDM(含双抗)IMDMRecombinant TEV Protease (His-tag)亲和层析柱空柱(60 mL)亲和层析柱空柱(6 mL)亲和层析柱空柱(30 mL)亲和层析柱空柱(12 mL)亲和层析柱空柱(3 mL)亲和层析柱空柱(1 mL)亲和层析柱空柱蛋白重力纯化柱(亲和层析柱空柱)支架柯达胶片定影液显影液超敏ECL化学发光试剂盒显影定影试剂盒ECL化学发光试剂盒丽春红染色液考马斯亮蓝超快染色液考马斯亮蓝脱色液考马斯亮蓝染液R250考马斯亮蓝染液试剂盒Tween-20 吐温-20DTT(二硫苏糖醇)Western二抗稀释液一抗二抗洗脱液一抗稀释液蛋白marker (10-250 kDa)蛋白marker (10-180 kDa)Western Protein Marker I (可显影)Prestained Protein Marker III (12-190 kDa)Prestained Protein Marker II (10-200 kDa)Tris-HCl丙烯酰胺(ACR)SDS十二烷基硫酸钠SDS十二烷基硫酸钠AP(过硫酸铵)AP(过硫酸铵)甘氨酸Tris-Base甲叉双丙烯酰胺(Bis)TEMEDTEMED10% SDS溶液10% SDS溶液1 M Tris-HCl(pH 6.8)1 M Tris-HCl(pH 6.8)1.5 M Tris-HCl(pH 8.8)1.5 M Tris-HCl(pH 8.8)聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)上层胶蓝色染料(500 x)聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)上层胶黄色染料(500 x)聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)上层胶绿色染料(500 x)聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)上层胶红色染料(500 x)40%丙烯酰胺(37.5:1)40%丙烯酰胺(37.5:1)30%丙烯酰胺(29:1)30%丙烯酰胺(29:1)12% SDS-PAGE高分辨彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒10% SDS-PAGE高分辨彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒8% SDS-PAGE高分辨彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒12% SDS-PAGE高分辨彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒10% SDS-PAGE高分辨彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒8% SDS-PAGE高分辨彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒15% SDS-PAGE彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒12% SDS-PAGE彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒10% SDS-PAGE彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒8% SDS-PAGE彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒6% SDS-PAGE彩色(绿色)凝胶超快速配制试剂盒15% SDS-PAGE彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒12% SDS-PAGE彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒10% SDS-PAGE彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒8% SDS-PAGE彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒6% SDS-PAGE彩色(红色)凝胶超快速配制试剂盒SDS-PAGE 凝胶快速制备试剂盒SDS-PAGE凝胶制备试剂盒PMSF(100mM)磷酸化蛋白酶抑制剂50×Cocktail蛋白酶抑制剂IP裂解液RIPA裂解液(弱)RIPA裂解液(弱)RIPA裂解液(强)RIPA裂解液(强)考马斯亮蓝G250BCA蛋白定量检测试剂盒BCA蛋白定量检测试剂盒Bradford 法蛋白定量检测试剂盒JC-1线粒体膜电位检测试剂盒BRDU 5-溴-2 -脱氧尿苷EdU(5-乙炔基-2'-脱氧尿嘧啶核苷)MTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒MTT细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒Cell Counting Kit-8(CCK-8试剂盒)Cell Counting Kit-8(CCK-8试剂盒)BrdU 检测试剂盒BrdU 检测试剂盒MTT 检测试剂盒MTT 检测试剂盒乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒Click-iT EdU-594细胞增殖检测试剂盒Click-iT EdU-647细胞增殖检测试剂盒Click-iT EdU-555细胞增殖检测试剂盒Click-iT EdU-488细胞增殖检测试剂盒细胞周期与凋亡检测试剂盒Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F)Calcein AM细胞活性检测试剂盒(CCK-F)Annexin V-IF647/PI Cell Apoptosis Detection KitAnnexin V-IF488/PI Cell Apoptosis Detection KitAnnexin V-PE/7-AAD Cell Apoptosis Detection KitAnnexin V-FITC/PI Cell Apoptosis Detection KitAnnexin V-EGFP/PI Cell Apoptosis Detection KitDAB (SA-HRP) Tunel Cell Apoptosis Detection KitDAB (SA-HRP) Tunel Cell Apoptosis Detection KitCF640 Tunel Cell Apoptosis Detection KitCF640 Tunel Cell Apoptosis Detection KitCF488 Tunel Cell Apoptosis Detection KitCF488 Tunel Cell Apoptosis Detection KitTMR (red) Tunel Cell Apoptosis Detection KitTMR (red) Tunel Cell Apoptosis Detection KitFluorescein (FITC) Tunel Cell Apoptosis Detection KitFluorescein (FITC) Tunel Cell Apoptosis Detection Kit二甲基亚砜 DMSO 细胞级二甲基亚砜 DMSO 生化级脂多糖MEM NEAA(100×)丙酮酸钠溶液(100 mM)L-谷氨酰胺溶液(200 mM)HEPES solution (1 M)胰蛋白酶1:250胶原酶 II胶原酶IV胶原酶 I0.25%胰蛋白酶消化液(不含EDTA,含酚红)0.25%胰蛋白酶消化液(含EDTA,不含酚红)0.25%胰蛋白酶消化液(不含EDTA,不含酚红)0.25%胰蛋白酶消化液(含EDTA,含酚红)大小鼠外周血淋巴细胞分离液人外周血淋巴细胞分离液红细胞裂解液G-418青链霉素混合液(双抗)标准胎牛血清标准胎牛血清IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)M199抗荧光淬灭封片剂组织自发荧光淬灭剂Hoechst 33342染色液(1 mg/mL)DAPI染色试剂(即用型)DAPI染色试剂(即用型)Hoechst 33258染液(即用型)鬼笔环肽染色试剂(红光)鬼笔环肽染色试剂(绿光)TSAPLus荧光三重染色试剂盒TSAPLus荧光三重染色试剂盒TSA荧光双重染色试剂盒TSAPLus荧光双重染色试剂盒TSAPLus荧光双重染色试剂盒iF555-TyramideiF647-TyramideiF488-TyramideCY3-TyramideFITC-Tyramide环保型脱蜡透明液环保型脱蜡透明液正常山羊血清(浓缩型)脱脂奶粉牛血清白蛋白 BSA 国产牛血清白蛋白 BSA 国产牛血清白蛋白 BSA 国产牛血清白蛋白 BSA 国产封闭液(山羊来源抗体专用)正常驴血清正常兔血清(浓缩型)EDTA 乙二胺四乙酸EDTA -2Na 乙二胺四乙酸二钠胃蛋白酶抗原修复液胃蛋白酶抗原修复液中性树胶甘油明胶环保封片胶(黄色)环保封片胶超净快干封片胶甘油明胶封片剂免疫组化试剂盒(抗小鼠二抗)免疫组化专用山羊抗兔二抗免疫组化试剂盒(抗小鼠二抗)免疫组化试剂盒(抗兔二抗)品红(标记用)普鲁士蓝染液饱和油红O染液富尔根染液核固红染液PI染液结晶紫染色液衰老细胞β-半乳糖苷酶染色试剂盒台盼蓝染色液瑞氏姬姆萨染液瑞氏姬姆萨染液TTC染液TTC染液(0.1%,种子)植物番红固绿染液植物超氧阴离子染色液(NBT法)植物过氧化氢染色液(DAB法)苯胺蓝染液(10%)革兰氏染色液抗酸染色液Von Kossa染液茜素红S染液Goldner三色法染色液骨组织番红固绿染液TRAP染色试剂盒刚果红染液甘氨酸银染色试剂盒尼氏染液髓鞘染液碘-碘化钾染液AB-PAS染液AB-PAS染液阿利新蓝染液PAS染液PAS染液Masson三色染色液Masson三色染色液苏木素返蓝液苏木素分化液HE染液HE染液苏木素染液苏木素染液伊红染液(水溶)伊红染液(水溶)伊红染液(醇溶)伊红染液(醇溶)植物组织软化液新型脱钙液(快脱)EDTA脱钙液(慢脱)脂肪专用固定液脂肪专用固定液环保型GD固定液FAA固定液(50%乙醇)FAA固定液(70%乙醇)原位杂交固定液(动物)原位杂交固定液(较嫩植物)原位杂交固定液(植物)免疫电镜专用固定液电镜固定液电镜固定液致密组织专用固定液动物睾丸组织固定液卡诺氏固定液(用于固定肠道粘液)FAS眼球固定液FAS眼球固定液多聚甲醛固定液(中性)蜡块融合仪涡旋混匀仪磁力搅拌器掌上离心机数显钟摆摇床数显水平摇床电泳电源垂直电泳槽转印电泳槽研磨仪 低温型研磨仪 低温型研磨仪 经济型(96孔板)研磨仪 经济型研磨仪三维冷冻研磨仪暗匣暗匣暗室专用红灯转膜滤纸(薄)转膜滤纸(薄)转膜海绵转膜海绵转膜滤纸(厚)转膜滤纸(厚)PVDF膜(0.45μm)PVDF膜(0.22μm)NC膜(硝酸纤维素膜)PVDF膜(0.22μm)PVDF膜(0.45μm)尼龙膜PVDF膜(0.22μm)PVDF膜(0.45μm)NC膜(硝酸纤维素膜)抗体孵育盒(4格)抗体孵育盒(2格)抗体孵育盒(9格避光)抗体孵育盒(9格)电泳梳子-适用六一-1.5mm 15齿电泳梳子-适用六一-1.0mm 15齿电泳梳子-适用伯乐-1.5mm 15齿电泳梳子-适用伯乐-1.0mm 15齿电泳梳子-适用六一-1.5mm 10齿电泳梳子-适用六一-1.0mm 10齿电泳梳子-适用伯乐-1.5mm 10齿电泳梳子-适用伯乐-1.0mm 10齿斜插板(适用六一)平玻璃板(适用于伯乐)玻璃板套装(适用于伯乐)凹玻璃板(适用于伯乐)玻璃板套装(适用于伯乐)凹玻璃板(适用于伯乐)玻璃板套装(适用于伯乐)凹玻璃板(适用于伯乐)平玻璃板(适用于六一)玻璃板套装(适用于六一)1.5mm凹玻璃板(适用于六一)1.5mm玻璃板套装(适用于六一)1.0mm凹玻璃板(适用于六一)1.0mm实验室专用纯水DAB显色试剂盒破膜液标本瓶冰切样本托冰切样本托冰切样本托冰切样本托包埋模具OCT包埋剂粘附载玻片(冰冻切片)(白漆色带)粘附载玻片(冰冻切片)(白漆色带)抗原修复盒晒片板(加厚耐酸)染色架(不锈钢)包埋成形框包埋成形框包埋成形框包埋成形框圆盖片圆盖片圆盖片载玻片(磨砂,不防脱)免疫组化/免疫荧光湿盒(透明)免疫组化/免疫荧光湿盒(避光)免疫组化/免疫荧光湿盒(避光)染色架(塑料)盖玻片 24×50盖玻片 24×40盖玻片 24×32盖玻片 24×24免疫组化笔(Liquid Blocker PAP Pen)粘附载玻片(冰切切片、特规大玻片)切片盒(透明25片)切片盒(避光25片)切片盒(透明50片)切片盒(避光50片)粘附载玻片(石蜡切片)(特规大玻片)粘附载玻片(石蜡切片)(白漆色带)粘附载玻片(冰冻切片)(白漆色带)500 mL透明试剂瓶(无菌无酶)125 mL透明试剂瓶(无菌无酶)Mycoplasma Prevention Reagent(1000×)Mycoplasma Elimination Reagent (SweMyco-1+2) (100×)Mycoplasma Elimination Reagent Plus(100×)Mycoplasma Elimination Reagent(100×)支原体检测试剂盒(化学发光法)支原体检测试剂盒(PCR法)Lentivirus Concentration Solution (5×)聚凝胺(10 mg/mL)PEI 40K Transfection ReagentPEI 40K Transfection Reagent生理盐水(0.9% NaCl,无菌)巴氏吸管巴氏吸管无菌巴氏吸管培养皿(共聚焦)血球细胞计数板transwell板transwell板细胞刮刀细胞筛网高吸附酶标板(Elisa Plate)针式滤器针式滤器针式滤器transwell板transwell板细胞培养板(硬塑装)细胞培养板细胞培养板(硬塑装)细胞培养板PCR封板膜PCR反应板PCR反应板PCR 8联管96孔深孔板96孔深孔板PCR封板膜(压敏型)高吸附酶标板(Elisa Plate)96孔磁套(袋装 无酶)引物GAPDH(小鼠)引物GAPDH(大鼠)引物GAPDH(人)引物ACTIN (小鼠)引物ACTIN (大鼠)引物ACTIN (人)Inorganic Pyrophosphatase (Thermostable)Inorganic Pyrophosphatase (E.coli)T7 High Yield Transcription Kit曲拉通X-100, Triton X-100Water Nuclease-Free病毒保存液(灭活型,红色)病毒保存液(灭活型,红色)病毒保存液(灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,无色)病毒保存液(非灭活型,无色)病毒保存液(灭活型,无色)病毒保存液(灭活型,无色)通用型DNA纯化回收试剂盒高纯度质粒DNA小量提取试剂盒RNase InhibitordsDNase (Thermolabile)RNase A (10 mg/mL)Recombinant RNase ARecombinant RNase ADNase I (RNase Free)Water, PCR Grade核酸清除剂RNAsolid组织RNA稳定保存液RNAsolid 组织RNA稳定保存液RNA提取液DEPC 水10×TE(pH 8.0)Recombinant Proteinase K (Powder)Recombinant Proteinase K (Powder)Recombinant Proteinase K (Powder)Recombinant Proteinase K(20 mg/mL)纸质冻存盒49格塑料冻存盒 100格冻存管 5mL冻存管 1.8mL冻存盒PCR封板膜PCR封板膜(压敏型)PCR反应板PCR反应板PCR 8联管96孔深孔板96孔深孔板125 mL透明试剂瓶(无菌无酶)500 mL透明试剂瓶(无菌无酶)多彩离心管架 50mL多彩离心管架 15mL离心管 50mL(单支装 袋装 无菌无酶)离心管 50mL(袋装 无酶)离心管 50mL(袋装 无菌无酶)离心管 50mL(袋装 无菌无酶)离心管 15mL(单支装 袋装 无菌无酶)离心管 15mL(袋装 无酶)离心管 15mL(袋装 无菌无酶)离心管 15mL(袋装 无菌无酶)研磨管 2.0mL离心管 2.0mL离心管 1.5mL盒装滤芯吸头 250μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 250μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 250μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 250μL盒装滤芯吸头 1mL多彩移液器支架袋装吸头 5mL袋装吸头 5mL盒装吸头 200μL袋装吸头 200μL盒装吸头 1mL袋装吸头 1mL盒装吸头 10μL袋装吸头 10μL袋装吸头 1mL盒装吸头 10μL袋装吸头 10μL盒装吸头 1mL袋装吸头 5mL袋装吸头 5mL袋装吸头 200μL袋装吸头 1mL袋装吸头 10μL袋装吸头 1mL袋装吸头 10μL盒装吸头 200μL盒装吸头 10μL盒装吸头 1mL盒装吸头 1mL盒装吸头 10μL盒装吸头 200μL袋装吸头 200μL盒装吸头 10μL袋装吸头 10μL盒装吸头 1mL袋装吸头 1mL袋装吸头 1mL盒装吸头 10μL袋装吸头 10μL盒装吸头 1mL袋装吸头 200μL袋装吸头 1mL袋装吸头 10μL袋装吸头 10μL袋装吸头 1mL盒装吸头 200μL盒装吸头 10μL盒装吸头 10μL盒装吸头 1mL盒装吸头 1mL滤芯吸头 5mL滤芯吸头 5mL盒装滤芯吸头 20μL盒装滤芯吸头 200μL盒装滤芯吸头 200μL盒装滤芯吸头 20μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 100μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 100μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 1mL滤芯吸头 5mL滤芯吸头 5mL盒装滤芯吸头 200μL盒装滤芯吸头 20μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 100μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 20μL盒装滤芯吸头 200μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 10μL盒装滤芯吸头 100μL盒装滤芯吸头 1mL盒装滤芯吸头 1mL多彩移液器支架10×MOPS Buffer2×RNA Loading Buffer6× DNA Loading Buffer2 x SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(无气味、还原型)5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(无气味、还原型)5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(无气味、还原型)2×蛋白上样缓冲液(非还原型)2×蛋白上样缓冲液(还原型)5×蛋白上样缓冲液(非还原型)5×蛋白上样缓冲液(还原型)5×蛋白上样缓冲液(还原型)转膜缓冲液(干粉)SWE快速高分辨电泳缓冲液(干粉)BTT电泳缓冲液(25 x)电泳缓冲液(干粉)20×Tris-EDTA抗原修复液(pH 8.0)20×Tris-EDTA抗原修复液(pH 9.0)20×柠檬酸抗原修复液(pH 6.0)柠檬酸(枸橼酸)修复缓冲液(干粉)转膜缓冲液(干粉)SWE快速高分辨电泳缓冲液(干粉)电泳缓冲液(干粉)TBS缓冲液(干粉)PBS缓冲液(干粉)病毒保存液(灭活型,红色)病毒保存液(灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,红色)病毒保存液(非灭活型,无色)病毒保存液(非灭活型,无色)病毒保存液(灭活型,无色)病毒保存液(灭活型,无色)10×TBST10×TBSHBSS缓冲液(含钙镁,含酚红)HBSS缓冲液(无钙镁,含酚红)HBSS缓冲液(含钙镁,无酚红)HBSS缓冲液(无钙镁,无酚红)DPBS (无钙镁离子)PBS, 10×(Phosphate Buffered Saline)PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)DMEM无糖(不含HEPES,不含L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)DMEM无糖(不含HEPES,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)McCoy's 5A modified(含HEPES,含L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)McCoy's 5A modified(不含HEPES,含L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)DMEM/F-12(含HEPES,不含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)DMEM/F-12(含HEPES,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)DMEM/F-12(不含HEPES,不含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)DMEM/F-12(不含HEPES,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)Ham's F-12K(不含HEPES,不含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠)Ham's F-12(不含L-谷氨酰胺)Ham's F-12RPMI-1640无糖(不含HEPES,含L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠)RPMI-1640 medium, GlutaMAX-I supplement, HEPES,含丙酮酸钠RPMI-1640 mediumRPMI-1640 medium, HEPESRPMI-1640 medium, GlutaMAX-I supplement, HEPESRPMI-1640 medium,GlutaMAX-I supplementRPMI-1640 medium,含L-谷氨酰胺α-MEM(不含核苷)α-MEM(含核苷)MEMMEM, HEPESMEM,含NEAA,HEPESMEM,含NEAADMEM/Low Glucose,HEPESDMEM/Low Glucose,含L-谷氨酰胺DMEM/High Glucose, HEPES,含丙酮酸钠DMEM/High Glucose,HEPES,含L-谷氨酰胺,含丙酮酸钠DMEM/High Glucose,不含L-谷氨酰胺DMEM/High Glucose, HEPESDMEM/High Glucose, GlutaMAX-I, HEPESDMEM/High Glucose, GlutaMAX-I supplementAnti -FCGRT/FCRN Rabbit pAbDMEM/High GlucoseAnti -IgM Chain C Rabbit pAbAnti -FCGBP Rabbit pAbAnti -AICDA Rabbit pAbAnti -CDw75 Rabbit pAbAnti -LEF1 Rabbit pAbAnti -FCRL5 Rabbit pAbAnti -CD73 Rabbit pAbAnti -MAEA Rabbit pAbAnti -BTNL2 Rabbit pAbAnti -IGJ Rabbit pAbAnti -TMEM173 Rabbit pAbAnti -Uteroglobin Rabbit pAbAnti -GIMAP4 Rabbit pAbAnti -SAMHD1 Rabbit pAbAnti -ZAP70 Rabbit pAbAnti -TCPTP Rabbit pAbAnti -beta 2 Microglobulin Rabbit pAbAnti -ZAP70 Rabbit pAbAnti -TCPTP Rabbit pAbAnti-C4 Mouse mAbAnti -C2 Rabbit pAbAnti -C9 Rabbit pAbAnti -Factor B Rabbit pAbAnti -SERPING1 Rabbit pAbAnti -C1QL2 Rabbit pAbAnti -Properdin/PFC Rabbit pAbAnti -CD35 Rabbit pAbAnti -C1s Rabbit pAbAnti -Mast cell tryptase Mouse mAbAnti -Mast Cell Chymase Rabbit pAb盒装滤芯吸头 1mLAnti -Tartrate Resistant Acid Phosphatase Mouse mAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti -CD99 Mouse mAbAnti-CD74 Mouse mAbAnti-CD71 Mouse mAbAnti -CD7 Mouse mAb盒装滤芯吸头 1mLAnti -CD68 Mouse mAbAnti -CD41/CD61(integrin 3 beta) Mouse mAbAnti -ICAM1 Mouse mAbAnti -CD5 Mouse mAbAnti -CD45 Mouse mAbAnti -CD44 Mouse mAbAnti -CD43 Mouse mAbAnti -CD38 Mouse mAbAnti -CD34 Mouse mAbAnti -CD31 mouse mAbAnti -CD23 Mouse mAbAnti -CD21 Mouse mAbAnti -CD20 Mouse mAbAnti -CD1a Mouse mAbAnti-CD16b Mouse mAbAnti -CD163 Mouse mAbAnti -CD16 mAbAnti-CD141 Mouse mAbAnti -CD14 Mouse mAbAnti -CD13 mAbAnti -c-Kit Mouse mAbAnti -CD105 Mouse mAbAnti -CD10 mAbAnti -CD9 Rabbit pAbAnti -CD206 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit mAbAnti -CD44 Rabbit pAbAnti -CD31 Goat pAbAnti -Tartrate Resistant Acid Phosphatase Mouse mAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -CD74 Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -CD133 Mouse mAbAnti -CD105 Mouse mAbAnti -CD99 Rabbit pAbAnti -CD146 Rabbit pAbAnti -CD22 Rabbit pAbAnti -CD40 Rabbit pAbAnti -CD62L Rabbit pAbAnti -CD63 Rabbit pAbAnti -CD43 Rabbit pAbAnti -CD25 Rabbit pAbAnti -CD27 Rabbit pAbAnti -CD27 Rabbit pAbAnti -CD20 Rabbit pAbAnti -CD45 Rabbit pAbAnti -Tartrate Resistant Acid Phosphatase Rabbit pAbAnti -CD16A Rabbit pAbAnti -CD147 Rabbit pAbAnti -CD147 Rabbit pAbAnti -c-kit Rabbit pAbAnti -CD90/Thy1 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -CD11B Rabbit pAbAnti -SOCS1 Rabbit pAbAnti -SLAM / CD150 Rabbit pAbAnti -CD13 Rabbit pAbAnti -CD105 Rabbit pAbAnti -CD300LG Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -CD6/T12 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -CD105 Rabbit pAbAnti -CD14 Rabbit pAbAnti -CD177 Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -B7-H6 Rabbit pAbDRF101Anti -CD163L1 Rabbit pAbAnti -CD32 Rabbit pAbAnti -CD14 Rabbit pAbAnti -HHLA2 Rabbit pAbAnti -CD3 zeta Rabbit pAbAnti -CD226 Rabbit pAbAnti -CD62p Rabbit pAbAnti -CD32 Rabbit pAbAnti -CD44 Rabbit pAbAnti -CD42b Rabbit pAbAnti -CD276 Rabbit pAbAnti -CD300a Rabbit pAbAnti -FCRL5 Rabbit pAbAnti -CD90/Thy1 Rabbit pAbAnti -CD90/Thy1 Rabbit pAbAnti -CD34 Rabbit pAbAnti -CD39 Rabbit pAbAnti -CD5 Rabbit pAbAnti -Flt3 / CD135 Rabbit pAbAnti -CD74 Rabbit pAbAnti -CD27 Rabbit pAbAnti -CD103 Rabbit pAbAnti -CD30 Rabbit pAbAnti -CD30 Rabbit pAbAnti -CD10 Rabbit pAbAnti -CD81 Rabbit pAbAnti -CD99 Rabbit pAbAnti -CD40 Rabbit pAbAnti -c-Kit Rabbit pAbAnti -c-kit Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -CD45 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD19 Rabbit pAbAnti -CD19 Rabbit pAbAnti -CD11c Rabbit pAbAnti -CD11b Rabbit pAbAnti -Ly6c Rabbit pAbAnti -Ly6c Rabbit pAbAnti -Ly6g Rabbit pAbAnti -CD68 Mouse mAbAnti -CD163 Mouse mAbAnti -Mannose Receptor Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -F4/80 Rabbit pAbAnti -CD163 Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -CD169(Sialoadhesin) Rabbit pAbAnti -CD163L1 Rabbit pAbAnti -Sialoadhesin/CD169 Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -BOB1 Mouse mAbAnti -CD8 Rabbit mAbAnti -CD8 Mouse MAbAnti -CD8 Rabbit pAbAnti -CD4 Rabbit pAbAnti -CD4 Mouse mAbAnti -CD3 Rabbit mAbAnti -CD8 alpha Rabbit pAbAnti -BLNK Rabbit pAbAnti -KIR2DL1 Rabbit pAbAnti -CD44 Rabbit pAbAnti -Fc epsilon RI/FCER1A Rabbit pAbAnti -TCRb Rabbit pAbAnti -CD8 beta Rabbit pAbAnti -2B4 Rabbit pAbAnti -CD3 Rabbit pAbAnti -Lck Rabbit pAbAnti -CD8A Rabbit pAbAnti -CD8 alpha Rabbit pAbAnti -CD4 Rabbit pAbAnti -CD4 Rabbit pAbAnti- Galectin 3 Mouse mAbAnti -Galectin 3 Mouse mAbAnti -TLR4 Mouse mAbAnti - Galectin 3 Rabbit pAbAnti -TIL/TLR1 Rabbit pAbAnti -TLR2 Rabbit pAbAnti -TLR4 Rabbit pAbAnti -TLR2 Rabbit pAbAnti -TLR2 Rabbit pAbAnti -CLEC2D Rabbit pAbAnti -Tetranectin Rabbit pAbAnti -LBP Rabbit pAbAnti -CLEC1 Rabbit pAbAnti -TLR9 Rabbit pAbAnti -TLR7 Rabbit pAbAnti -Galectin 2 Rabbit pAbAnti -Galectin 3 Rabbit pAbAnti -Galectin 3 Rabbit pAbAnti -CLEC5A Rabbit pAbAnti -Colec12 Rabbit pAbAnti -MDA5 Rabbit pAbAnti -TLR4 Rabbit pAbAnti -Dectin-1 Rabbit pAbAnti -IFIT5 Rabbit pAbAnti -MNDA Rabbit pAbAnti -CLEC16A Rabbit pAbAnti -FGL2/Prothrombinase Rabbit pAbAnti -MyD88 Rabbit pAbAnti -Galectin 1 Rabbit pAbAnti -Galectin 3 Rabbit pAbAnti -Galectin 1 Rabbit pAbAnti -Tollip Rabbit pAbAnti -Mannose Receptor Rabbit pAbAnti -Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha / CCL3 Mouse mAbAnti -CX3CR1 Rabbit pAbAnti -CX3CR1 Rabbit pAbAnti -Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha / CCL3 Rabbit pAbAnti -CXCR3 Rabbit pAbAnti -CXCR1 Rabbit pAbAnti -MCP1 Rabbit pAbAnti -CCR6 Rabbit pAbAnti -CCR5 Rabbit pAbAnti -CCR5 Rabbit pAbAnti -CCR7 Rabbit pAbAnti -CCR7 Rabbit pAbAnti -PF4 Rabbit pAbAnti -CMTM3 Rabbit pAbAnti -CCR2 Rabbit pAbAnti -MCP1 Rabbit pAbAnti -CCR3 Rabbit pAbAnti -Macrophase Inflammation Protein 1 gamma Rabbit pAbAnti -IL-1 alpha Rabbit pAbAnti -Ccl21a Rabbit pAbAnti -CCRL2 Rabbit pAbAnti -MCP5 Rabbit pAbAnti -MCP 1 Rabbit pAbAnti -IL-17RC Rabbit pAbAnti -CX3CL1 Rabbit pAbAnti -Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha / CCL3 Rabbit pAbAnti -BCA1 Rabbit pAbAnti -CXCL16 Rabbit pAbAnti -IL18 Rabbit pAbAnti -IL1 beta Rabbit pAbTNF-α Rabbit PABAnti -TNF Alpha Mouse mAbAnti -LIF Mouse mAbAnti -IL-1 beta Mouse mAbAnti -IL-23R Rabbit pAbAnti -IL-17B Receptor Rabbit pAbAnti -IL-2 Receptor alpha Rabbit pAbAnti -IL-2 Receptor alpha Rabbit pAbAnti -IL-1R-2 Rabbit pAbAnti -IL-17A Receptor Rabbit pAbAnti -Visfatin Rabbit pAbAnti -CD30-L Rabbit pAbAnti -LAP3 Rabbit pAbAnti -IL-3RB Rabbit pAbAnti -EMAP II/AIMP1 Rabbit pAbAnti -IL-22RA1 Rabbit pAbAnti -IL-20R1 Rabbit pAbAnti -IL-17RA Receptor Rabbit pAbAnti -IFNL3 Rabbit pAbAnti -TNFAIP8L3 Rabbit pAbAnti -IL-22 Rabbit pAbAnti -TNF12 Rabbit pAbAnti -BCMA Rabbit pAbAnti -TNFAIP3 Rabbit pAbAnti -OX40L/TNFSF4 Rabbit pAbAnti -IL-1RA Rabbit pAbAnti -IL2 Receptor beta/p75 Rabbit pAbAnti -LAP2 Rabbit pAbAnti -TNF-α Rabbit pAbAnti -IL-34 Rabbit pAbAnti -IL-3RB Rabbit pAbAnti -IL22 RA2/IL- 22BP Rabbit pAbAnti -IL-21R Rabbit pAbAnti -TNF Receptor II Rabbit pAbAnti -TNF Receptor II Rabbit pAbAnti -IL-10 Mouse mAbAnti -TSC-1 Rabbit pAbAnti -M-CSF Rabbit pAbAnti -IL-9 Rabbit pAbAnti -IL-27-A Rabbit pAbAnti -IL-27-A Rabbit pAbAnti -SDF1 Rabbit pAbAnti -M-CSF Receptor Rabbit pAbAnti -IL-10 Rabbit pAbAnti -TWEAK Rabbit pAbAnti -TSLP Rabbit pAbAnti -LIFR Rabbit pAbAnti -MIF Rabbit pAbAnti -M-CSF Rabbit pAbAnti -IL-3 Rabbit pAbAnti -IL-6 Rabbit pAbAnti -IL-2 Rabbit pAbAnti -IL-1 beta Rabbit pAbAnti -IL-17 Rabbit pAbAnti -IL-17 Rabbit pAbAnti -IL-10 Rabbit pAbAnti -G-CSF Rabbit pAbAnti -PD-L1 Mouse mAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti -Myeloperoxidase Mouse mAbAnti -Granzyme B Mouse mAbAnti -Fas Rabbit pAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti -Myeloperoxidase Mouse mAbAnti -Interferon gamma Mouse mAbAnti -Fas Mouse mAbAnti -Perforin Rabbit pAbAnti -NK-p44 Rabbit pAbAnti -NK-p44 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -PD1 Rabbit pAbAnti -Myeloperoxidase Rabbit pAbAnti -Myeloperoxidase Rabbit pAbAnti -Granzyme K Rabbit pAbAnti -NCR1 Rabbit pAbAnti -CTLA4 Rabbit pAbAnti -NCR1 Rabbit pAbAnti -Interferon gamma Rabbit pAbAnti -Fas Ligand Rabbit pAbAnti -Fas Ligand Rabbit pAbRecombinant Anti- FLAG Tag Mouse mAbRecombinant Anti- HIS Tag Mouse mAbRecombinant Anti- MYC Tag Mouse mAbAnti -Vinculin Mouse mAbAnti -Vimentin Mouse mAbAnti -Villin Mouse mAbAnti -VEGFA Mouse mAbAnti -Uroplakin III Mouse mAbAnti -beta Tubulin Mouse mAbAnti-pan alpha Tubulin Mouse mAbAnti -Tartrate Resistant Acid Phosphatase Mouse mAbAnti -Thyroid Peroxidase/TPO Mouse mAbAnti -TIMP1 Mouse mAbAnti-TTF1(Homeobox protein Nkx-2.1) Mouse mAbAnti -Thyroglobulin (TGB) Mouse mAbAnti -Thyroglobulin Mouse mAbAnti-TGF beta 1 Mouse mAbAnti- TGF beta Receptor II Mouse mAbAnti -TGF beta Receptor I Mouse mAbAnti -TCL1 Mouse mAbAnti -Synaptophysin Mouse mAbAnti -SOX2 Mouse mAbAnti -Somatostatin 28 Mouse mAbAnti -S100P Mouse mAbAnti -S100 beta Mouse mAbAnti -S100A6 Mouse mAbAnti -S100A4 Mouse mAbAnti -Von Hippel Lindau/VHL Mouse mAbAnti -PSMA Mouse mAbAnti -PSAP Mouse mAbAnti -PSA Mouse mAbAnti -PCNA Mouse mAbAnti -Prolactin/PRL Mouse mAbAnti -Progesterone receptor (PR) Mouse mAbAnti -PMS2 Mouse mAbAnti -Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) Mouse mAbAnti-pan PKC Mouse mAbAnti -PGP 9.5 Mouse mAbAnti -PD-L1 Mouse mAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti-HRPT2/Parafibromin Mouse mAbAnti -p63 Mouse mAbAnti -p57kip2 Mouse mAbAnti -CREBBP + KAT3B / p300 Mouse mAbAnti-delta 1 Catenin/CAS Mouse mAbAnti -Oct-2 Mouse mAbAnti -NUT Mouse mAbAnti-NSE Mouse mAbAnti -68kDa Neurofilament/NF-L Mouse mAbAnti-smooth muscle Myosin heavy chain 11 Mouse mAbAnti -Myoglobin Mouse mAbAnti -Myogenin Mouse mAbAnti -Myeloperoxidase Mouse mAbAnti -Myelin Basic Protein Mouse mAbAnti -MUC6 Mouse mAbAnti -MUC5AC Mouse mAbAnti -MUC4 Mouse mAbAnti -MUC2 Mouse mAbAnti -MSH6 Mouse mAbAnti -MLH1 Mouse mAbAnti -Mast cell tryptase Mouse mAbAnti -Mammaglobin A/B Mouse mAbAnti -Mammaglobin A/B Mouse mAbAnti-MAGEC1 Mouse mAbAnti-LAMP1 Mouse mAbAnti -Cadherin 16 Mouse mAbAnti -Ki67 Mouse mAbAnti -INI-1 Mouse mAbAnti-Inhibin alpha Mouse mAbAnti-IGF1 Receptor Mouse mAbAnti -HSP60 Mouse mAbAnti -ErbB 2 Mouse mAbAnti -HDAC6 Mouse mAbAnti -hCG beta Mouse mAbAnti -hCG Mouse mAbAnti -Growth Hormone Mouse mAbAnti -Granzyme B Mouse mAbAnti -GLUT-1 Mouse mAbAnti -Glucagon Mouse mAbAnti -GFAP Mouse mAbAnti- GCDFP 15 Mouse mAbAnti -Gastrin Mouse mAbAnti-GAPDH Mouse mAbAnti -FSH beta Mouse mAbAnti -FLI1 Mouse mAbAnti -Fascin Mouse mAbAnti -Factor XIIIa Mouse mAbAnti-Estrogen Receptor (ER) beta Mouse mAbAnti -ERCC1 Mouse mAbAnti -EpCAM Mouse mAbAnti - MUC1 Mouse mAbAnti -E-cadherin Mouse mAbAnti -Desmin Mouse mAbAnti -Collagen II Mouse mAbAnti -Collagen PAN Mouse mAbAnti -Claudin 7 Mouse mAbAnti -Claudin 6 Mouse mAbAnti -Claudin 3 Mouse mAbAnti -Claudin 2 Mouse mAbAnti -Claudin 18 Mouse mAbAnti -Claudin 1 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 8 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 7 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 6 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 5/6 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 5 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 4 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 20 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 19 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 18 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 17 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 16 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 15 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 14 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 13 Mouse mAbAnti-Cytokeratin 10 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 1 Mouse mAbAnti -Chromogranin A Mouse mAbAnti -CDX-2 Mouse mAbAnti -CD99 Mouse mAbAnti-CD74 Mouse mAbAnti-CD71 Mouse mAbAnti -CD7 Mouse mAbAnti -CD68 Mouse mAbAnti -CD68 Mouse mAbAnti -CD41/CD61(integrin 3 beta) Mouse mAbAnti-NCAM1 Mouse mAbAnti -ICAM1 Mouse mAbAnti -CD5 Mouse mAbAnti -CD45 Mouse mAbAnti -CD44 Mouse mAbAnti -CD43 Mouse mAbAnti -CD38 Mouse mAbAnti -CD34 Mouse mAbAnti -CD31 mouse mAbAnti -CD23 Mouse mAbAnti -CD21 Mouse mAbAnti -CD20 Mouse mAbAnti -CD1a Mouse mAbAnti-CD16b Mouse mAbAnti -CD163 Mouse mAbAnti -CD16 mAbAnti-CD141 Mouse mAbAnti -CD14 Mouse mAbAnti -CD13 mAbAnti -c-Kit Mouse mAbAnti -CD105 Mouse mAbAnti -CD10 mAbAnti -Calretinin Mouse mAbAnti- pan Calponin Mouse mAbAnti -Calponin 1 Mouse mAbAnti -Caldesmon/CDM Mouse mAbAnti-pan Cadherin Mouse mAbAnti -VE Cadherin Mouse mAbAnti -MUC16 Mouse mAbAnti-C4 Mouse mAbAnti -BOB1 Mouse mAbAnti-beta Catenin Mouse mAbAnti-AACT Mouse mAbAnti -Annexin A1/ANXA1 Mouse mAbAnti -Amyloid beta 40 Mouse mAbAnti -Albumin Mouse mAbAnti - alpha Fetoprotein Mouse mAbAnti -pan Actin Mouse mAbAnti -ACTC1 Mouse mAbAnti -ACTH Mouse mAbAnti -CD86 Rabbit mAbAnti -CD34 Rabbit mAbSlow Skeletal Myosin Heavy chain Mouse mAbAnti -Foxp3 Rat mAbAnti -E-cadherin Mouse mAbAnti -CD3 Mouse mAbAnti -Nestin Mouse mAbAnti -CD163 Rabbit mAbAnti -CREB Mouse mAbAnti -TNF Alpha Mouse mAbAnti -Survivin Rabbit mAbAnti -PI 3 Kinase p85 alpha Mouse mAbAnti -P27 Mouse mAbAnti -P27 Mouse mAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbAnti -Neun Mouse mAbAnti -Insulin Mouse mAbAnti -Histone H3 Mouse mAbAnti -CyclinD1 Rabbit mAbAnti -alpha smooth muscle Actin Mouse mAbAnti -KI67 mouse mAbAnti -Ki67 Rabbit mAbAnti -P53 Mouse mAbAnti -P53 Mouse MAbAnti -beta Tubulin Mouse mAbAnti- Galectin 3 Mouse mAbAnti -HA Tag Mouse mAbAnti -Flag Tag ( DYKDDDDK Tag ) Mouse mAbAnti -Cadherin 16 Mouse mAbAnti -HDGF Mouse mAbAnti - SARS-CoV-2 spike glycoprotein Mouse mAbAnti -E Cadherin Mouse mAbAnti -ATG3 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 6 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 16 / K16 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 14 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 6a Mouse mAbAnti -160 kDa Neurofilament Medium Mouse mAbAnti -Bax Mouse mAbAnti -Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha / CCL3 Mouse mAbAnti -ALDH1L1 Mouse mAbAnti -p53 Mouse mAbAnti -EGFP Mouse mAbAnti -14-3-3 alpha + beta Mouse mAbAnti -Chk2 Mouse mAbAnti -Rad51 Mouse mAbAnti -GAD65 Mouse mAbAnti -Sarcomeric Alpha Actinin Mouse mAbAnti -Synaptophysin Mouse mAbAnti -Caspase-12 Mouse mAbAnti -Fatty Acid Synthase Mouse mAbAnti -Fatty Acid Synthase Mouse mAbAnti -EIF2S1 Mouse mAbAnti -Aquaporin 3 Mouse mAbAnti -Aquaporin 4 Mouse mAbAnti -S100A4 Mouse mAbAnti -NSE Mouse mAbAnti -S100 beta Mouse mAbAnti -PD1 Mouse mAbAnti -Insulin Mouse mAbAnti -Insulin Mouse mAbAnti -HDAC1 Mouse mAbAnti -Doublecortin Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -MEK1 Mouse mAbAnti -MEK1 Mouse mAbAnti -Hsp90 Mouse mAbAnti -EpCAM Mouse mAbAnti -Calbindin Mouse mAbAnti -beta Tubulin Mouse mAbAnti -BMP2 Mouse mAbAnti -COX IV Mouse mAbAnti -Galectin 3 Mouse mAbAnti -Hsp60 Mouse mAbAnti -Lamin A + Lamin C Mouse mAbAnti -Cdk2 Mouse mAbAnti -Connexin 43 / GJA1 Mouse mAbAnti -Cytokeratin 18 Mouse mAbAnti -CEACAM1 Mouse mAbAnti -CEACAM1 Mouse mAbAnti -Myelin Basic Protein Mouse mAbAnti -Cytokeratin 7 Mouse mAbAnti -Myeloperoxidase Mouse mAbAnti -Cytokeratin 19 Mouse mAbAnti - SARS-CoV-2 nucleocapsid protein Mouse mAbAnti -Albumin Mouse mAbAnti -Sodium Potassium ATPase Mouse mAbAnti -alpha Tubulin Mouse mAbDRF101Anti -Vimentin Mouse mAbAnti -TLR4 Mouse mAbAnti -Tyrosine Hydroxylase Mouse mAbAnti -STAT3 Mouse mAbAnti -CD34 Mouse mAbAnti -ROCK2 Mouse mAbAnti -PGP9.5 Mouse mAbAnti -EGFR Mouse mAbAnti -CDX2 Mouse mAbAnti -Ki67 Mouse mAbAnti -LIF Mouse mAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbAnti -NF-kB p65 Mouse mAbAnti -Neurofilament heavy polypeptide Mouse mAbAnti -beta III Tubulin Mouse mAbAnti -Nestin Mouse mAbAnti -Nestin Mouse mAbAnti -N Cadherin Mouse mAbAnti -MMP9 Mouse mAbAnti -MMP9 Mouse mAbAnti -Transferrin Mouse mAbAnti -PPT1 Mouse mAbAnti -ROR alpha/RORA Mouse mAbAnti -Annexin-6/ANXA6 Mouse mAbAnti -Cyclin A2 Mouse mAbAnti -smooth muscle Myosin heavy chain 11 Mouse mAbAnti -HES3 Mouse mAbAnti -BLBP Mouse mAbAnti -Villin Mouse mAbAnti -Amyloid beta 40 Mouse mAbAnti -SAE1 Mouse mAbAnti -non-muscle Myosin IIB/MYH10 Mouse mAbAnti -VCP Mouse mAbAnti -FITC Mouse mAbAnti -Peroxiredoxin 1/PAG Mouse mAbAnti -Annexin-8/ANXA8 Mouse mAbAnti -Annexin-4/ANXA4 Mouse mAbAnti -Ki67 Mouse mAbAnti -SYT1 Mouse mAbAnti -IL-1 beta Mouse mAbAnti -IL-10 Mouse mAbAnti -Interferon gamma Mouse mAbAnti -ERC2 Mouse mAbAnti -Iba1 Mouse mAbAnti -Nucleophosmin Mouse mAbAnti -Heme Oxygenase 1 Mouse mAbAnti -Fascin Mouse mAbAnti -Cytokeratin 1 Mouse mAbAnti -GRP78 BiP Mouse mAbAnti -Glucagon Mouse mAbAnti -GFAP Mouse mAbAnti -GAP43 Mouse mAbAnti -Fibronectin Mouse mAbAnti -Fas Mouse mAbAnti -ERK1+ ERK2 Mouse mAbAnti -eNOS Mouse mAbAnti -GST Tag Mouse mAbAnti -EGFR Mouse mAbAnti -E Cadherin Mouse mAbAnti -E-cadherin Mouse mAbAnti -Desmin Mouse mAbAnti -Cytochrome C Mouse mAbAnti -MYC Tag ( EQKLISEEDL Tag ) Mouse mAbAnti -Desmin Mouse mAbAnti -c-Fos Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -CD31 Mouse mAbAnti -CD133 Mouse mAbAnti -Caspase-9 Mouse mAbAnti -Brdu Mouse mAbAnti -NCAM1 Mouse mAbAnti -Acetylcholinesterase Mouse mAbAnti -Collagen II Mouse mAbAnti -CD105 Mouse mAbAnti -beta Catenin Mouse mAbAnti -PCNA Mouse mAbAnti -GAPDH Mouse mAbAnti -beta Actin Mouse mAbAnti -14-3-3 Tau Rabbit pAbAnti -CD27 Rabbit pAbAnti -PABP Rabbit pAbAnti -PPP1CB Rabbit pAbAnti -MCM2 Rabbit pAbAnti -MDM2 Rabbit pAbAnti -AMF Rabbit pAbAnti -LCAT Rabbit pAbAnti -RNF8 Rabbit pAbAnti -ATF-4 Rabbit pAbAnti -PBX1/PRL Rabbit pAbAnti -VCP Rabbit pAbAnti -H-FABP Rabbit pAbAnti -I-FABP Rabbit pAbAnti -FABP-1 Rabbit pAbAnti -Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAbAnti -Fascin Rabbit pAbAnti -S100A9 Rabbit pAbAnti -Annexin-8/ANXA8 Rabbit pAbAnti -Annexin-4/ANXA4 Rabbit pAbAnti -Chk1 Rabbit pAbAnti -Galectin 3 Rabbit pAbAnti -Clusterin Rabbit pAbAnti -CDKN2A/p16INK4a Rabbit pAbAnti -CD103 Rabbit pAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -CD30 Rabbit pAbAnti -IL-2 Rabbit pAbAnti -CD30 Rabbit pAbAnti -BRCA2 Rabbit pAbAnti -ATF-4 Rabbit pAbAnti -PFKL Rabbit pAbAnti -EIF2S2/EIF2B Rabbit pAbAnti -Lipocalin-2 / NGAL Rabbit pAbAnti -S6K1 Rabbit pAbAnti -Cyclin A2 Rabbit pAbAnti -ATG3 Rabbit pAbAnti -SYT1 Rabbit pAbAnti -IL-1 beta Rabbit pAbAnti -CITED2 Rabbit pAbAnti -ZAP70 Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -TCPTP Rabbit pAbAnti -LI Cadherin Rabbit pAbAnti -CITED4 Rabbit pAbAnti -LAT Rabbit pAbAnti -WDR59 Rabbit pAbAnti -CD10 Rabbit pAbAnti -beta 2 Microglobulin Rabbit pAbAnti -Aldolase C Rabbit pAbAnti -PHGDH/Malate dehydrogenase Rabbit pAbAnti -AP-2 complex subunit alpha-1 Rabbit pAbAnti -GRK2 Rabbit pAbAnti -AKT1 Rabbit pAbProduct InformationAnti -Neurofibromin Rabbit pAbAnti -RB-1 Rabbit pAbAnti -GBA Rabbit pAbAnti -ZAP70 Rabbit pAbAnti -VAMP1 Rabbit pAbAnti -TRPV4 Rabbit pAbAnti -RAB27A Rabbit pAbAnti -Rab11A Rabbit pAbAnti -Rab5 Rabbit pAbAnti -UBE2D3 Rabbit pAbAnti -NCR1 Rabbit pAbAnti -eIF-6 Rabbit pAbAnti -USP27X Rabbit pAbAnti -IL-17 Rabbit pAbAnti -IL-17 Rabbit pAbAnti -EEF2/Elongation factor 2 Rabbit pAbAnti -eRF1 Rabbit pAbAnti -PKR Rabbit pAbAnti -PKR Rabbit pAbAnti -GCN2 Rabbit pAbAnti -Heme-regulated inhibitor Rabbit pAbAnti -Tollip Rabbit pAbAnti -GIT2 Rabbit pAbAnti -Lck Rabbit pAbAnti -AMPK gamma 1 Rabbit pAbAnti -SMURF 2 Rabbit pAbAnti -VR1 Rabbit pAbAnti -KDM5A / Jarid1A / RBBP2 Rabbit pAbAnti -p46 Rabbit pAbAnti -Mast Cell Chymase Rabbit pAbAnti -Kir6.2/BIR Rabbit pAbAnti -FGF11 Rabbit pAbAnti -Aurora B Rabbit pAbAnti -SEPP1 Rabbit pAbAnti -S100A11 Rabbit pAbAnti -IL-10 Rabbit pAbAnti -S100A9 Rabbit pAbAnti -S100 alpha 6/PRA Rabbit pAbAnti -S100 alpha 2/S100A2 Rabbit pAbAnti -PTPN12 Rabbit pAbAnti -SHP2 Rabbit pAbAnti -TCPTP Rabbit pAbAnti -CD81 Rabbit pAbAnti -PDXP Rabbit pAbAnti -MLK4 Rabbit pAbAnti -CAMK2B Rabbit pAbAnti -Interferon gamma Rabbit pAbAnti -MAPRE1/EB1 Rabbit pAbAnti -CLIP170 Rabbit pAbAnti -Intestine specific homeobox Rabbit pAbAnti -SRC3 Rabbit pAbAnti -KAT5 / Tip60 Rabbit pAbAnti -CD99 Rabbit pAbAnti -Hexokinase II Rabbit pAbAnti -Junctional Adhesion Molecule 1/JAM-A Rabbit pAbAnti -Junctional Adhesion Molecule 2/JAM-B Rabbit pAbAnti -5HT1A Receptor Rabbit pAbAnti -ICAM1 Rabbit pAbAnti -PIP5K1 alpha/PIP5K1A Rabbit pAbAnti -p38 Rabbit pAbAnti -NEDD4 Rabbit pAbAnti -MAML1 Rabbit pAbAnti -ERC2 Rabbit pAbAnti -KMT1B / SUV39H2 Rabbit pAbAnti -NFkB p100/NFKB2 Rabbit pAbAnti -NFkB p100/NFKB2 Rabbit pAbAnti -CREB Rabbit pAbAnti -cIAP2 Rabbit pAbAnti -PTMA Rabbit pAbAnti -Iba1 Rabbit pAbAnti -Synaptopodin Rabbit pAbAnti -Serum Response Factor SRF Rabbit pAbAnti -Securin Rabbit pAbAnti -PTPN22 Rabbit pAbAnti -Prohibitin Rabbit pAbAnti -Pannexin 1 Rabbit pAbAnti -Nucleophosmin Rabbit pAbAnti -MTA1 Rabbit pAbAnti -MRP1 Rabbit pAbAnti -MASPIN Rabbit pAbAnti -Heme Oxygenase 1 Rabbit pAbAnti -G-CSF Rabbit pAbAnti -Galectin 1 Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -CARM1 Rabbit pAbAnti -Src Rabbit pAbAnti -SIK1 Rabbit pAbAnti -CD40 Rabbit pAbProduct InformationAnti -Topoisomerase II alpha Rabbit pAbAnti -PHD2 / prolyl hydroxylase Rabbit pAbAnti -HMGB1 Rabbit pAbAnti -KAT1 / HAT1 Rabbit pAbAnti -NFAT4/NF-ATc3 Rabbit pAbAnti -NFAT2 Rabbit pAbAnti -EVL Rabbit pAbAnti -Fascin Rabbit pAbAnti -p115-RhoGEF Rabbit pAbAnti -14-3-3 zeta Rabbit pAbAnti -GIT1 Rabbit pAbAnti -PIP4K2 Rabbit pAbAnti -MEKK3 Rabbit pAbAnti -Histone H3 Rabbit pAbAnti -Polycystin 1/PC1 Rabbit pAbAnti -MEK2 Rabbit pAbAnti -Cytokeratin 1 Rabbit pAbAnti -Mesothelin Rabbit pAbAnti -TRAF4 Rabbit pAbAnti -TNF Receptor II Rabbit pAbAnti -TNF Receptor II Rabbit pAbAnti -Collagen V Rabbit pAbAnti -ADAMTS1 Rabbit pAbAnti -ADAM9 Rabbit pAbAnti -N Cadherin Rabbit pAbAnti -OB Cadherin Rabbit pAbAnti -VAP1 Rabbit pAbAnti -MAdCAM1 Rabbit pAbAnti -LYRIC/AEG1 Rabbit pAbAnti -L1CAM Rabbit pAbAnti -Collagen X Rabbit pAbAnti -5HT2C Receptor Rabbit pAbAnti -5HT2A Receptor Rabbit pAbAnti -TORC1 Rabbit pAbAnti -GSK3 beta Rabbit pAbAnti -GRP78 BiP Rabbit pAbAnti -GRP78 BiP Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -Glucagon Rabbit pAbAnti -GFAP Rabbit pAbAnti -GAP43 Rabbit pAbAnti -FOXP3 Rabbit pAbAnti -FOXP3 Rabbit pAbAnti -FOXO3A Rabbit pAbAnti -FOXO3A Rabbit pAbAnti -Fas Ligand Rabbit pAbAnti -Fas Ligand Rabbit pAbAnti -eNOS Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti -EGFR Rabbit pAbAnti - E Cadherin Rabbit pAbAnti -Desmin Rabbit pAbAnti -Cytochrome C Rabbit pAbAnti -Cyclin D1 Rabbit pAbAnti -CTGF Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -COX2 / Cyclooxygenase 2 Rabbit pAbAnti -c-Kit Rabbit pAbAnti -c-kit Rabbit pAbAnti -c-Jun Rabbit pAbAnti -Choline Acetyltransferase Rabbit pAbAnti -Choline Acetyltransferase Rabbit pAbAnti -c-Fos Rabbit pAbAnti -CD68 Rabbit pAbAnti -CD45 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD31 Rabbit pAbAnti -CD19 Rabbit pAbAnti -CD19 Rabbit pAbAnti -CD11c Rabbit pAbAnti -CD11b Rabbit pAbAnti -Caspase-9 Rabbit pAbAnti -alpha smooth muscle Actin Rabbit pAbAnti -Acetylcholinesterase Rabbit pAbAnti -Acetylcholinesterase Rabbit pAbAnti -VEGFA Rabbit pAbAnti -VEGFA Rabbit pAbAnti -Claudin 1 Rabbit pAbAnti -HIF-1 alpha Rabbit pAbAnti -Ki67 Rabbit pAbAnti -F4/80 Rabbit pAbAnti -Histone H3.3 Rabbit pAbAnti -CollagenIII Rabbit pAbAnti -Collagen I Rabbit pAbAnti -CollagenI Rabbit pAbAnti -CollagenI Rabbit pAbAnti -CollagenI Rabbit pAbAnti -CollagenII Rabbit pAbAnti -Von Willebrand Factor Rabbit pAbAnti -JNK1+JNK2+JNK3 Rabbit pAbAnti -beta Tubulin Rabbit pAbAnti -beta Catenin Rabbit pAbAnti -CD3 Rabbit pAbAnti –CD34 Rabbit pAbAnti -CD34 Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -PCNA Rabbit pAbAnti -Caspase-3 Rabbit pAbAnti -Cleaved- Caspase-3 Rabbit pAbAnti -Bax Rabbit pAbAnti -BAX Rabbit pAbAnti -p38 Rabbit pAbAnti -Phospho-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) Rabbit pAbAnti -GAPDH Rabbit pAbAnti -beta Actin Rabbit pAbRecombinant Anti- FLAG Tag Mouse mAbRecombinant Anti- HIS Tag Mouse mAbRecombinant Anti- MYC Tag Mouse mAbAnti -GFP Tag mouse pAbAnti -GFP mouse mAbAnti -HA Tag Mouse mAbAnti -Flag Tag ( DYKDDDDK Tag ) Mouse mAbAnti -EGFP Mouse mAbAnti -FITC Mouse mAbAnti -GST Tag Mouse mAbAnti -MYC Tag ( EQKLISEEDL Tag ) Mouse mAbAnti - Flag Tag ( DYKDDDDK Tag ) Rabbit pAbAnti -EGFP Rabbit pAbAnti-FITC Rabbit pAbAnti - S Tag Rabbit pAbAnti -6 X His Tag Rabbit pAbMouse IgG-Isotype ControlMouse IgGRabbit IgGRecombinant Anti -GAPDH antibody ( Mouse mAb )Recombinant Anti - beta Actin antibody ( Mouse mAb )Anti -beta Tubulin Mouse mAbAnti-pan alpha Tubulin Mouse mAbAnti -pan Actin Mouse mAbAnti -ACTC1 Mouse mAbAnti -GAPDH Mouse mAbAnti -GAPDH Mouse mAbAnti -GAPDH Mouse mAbAnti -beta Actin Mouse mAbAnti -ACTN3 Rabbit pAbAnti -Actin Rabbit pAbAnti -GAPDH Mouse mAbAnti -alpha Tubulin Rabbit pAbAnti -GAPDH Rabbit pAbAnti -beta Actin Rabbit pAbAnti - SARS-CoV-2 spike glycoprotein Mouse mAbAnti - SARS-CoV-2 nucleocapsid protein Mouse mAbAnti - SARS-CoV-2 spike glycoprotein Rabbit pAbAnti - SARS-CoV-2 spike glycoprotein Rabbit pAbRecombinant Anti -alpha Tubulin antibody ( Mouse mAb )Recombinant Anti - beta Actin antibody ( Rabbit mAb )Recombinant Anti -GAPDH antibody ( Mouse mAb )Recombinant Anti - beta Actin antibody ( Mouse mAb )司盘85司盘80司盘60司盘40司盘20偶氮二甲酰胺环偶氮脒类引发剂V601环偶氮脒类引发剂V501环偶氮脒类引发剂VA061环偶氮脒类引发剂VA-044偶氮脒类引发剂V65偶氮脒类引发剂V59偶氮脒类引发剂V50偶氮脒类引发剂V40偶氮脒类引发剂V30铬雾抑制剂钯粉1,3-二甲基脲布鲁诺广谱高效杀菌剂液体生物防腐剂十烷基三甲基溴化铵离子交换剂Ⅰ有机硅消泡剂硅烷偶联剂KH590硅烷偶联剂KH570硅烷偶联剂KH560硅烷偶联剂KH550OED24K型酶制剂、抗生素发酵工业专用消泡剂OED60K型发酵工业通用消泡剂润湿剂P-40曲拉通x-200曲拉通x-200曲拉通x-114曲拉通x-100吐温85吐温80吐温65吐温60吐温40吐温20十二烷基二甲基乙基溴化铵十二烷基磺酸钠十二烷基硫酸钠十二烷基硫酸锂十二烷基三甲基溴化铵十四烷基三甲基溴化铵十八烷基三甲基溴化铵十六烷基吡啶盐酸盐十六烷基二甲基乙基溴化铵十六烷基三甲基溴化铵海藻酸海藻酸钠海藻糖无水物D-海藻糖D-半乳糖乳果糖乳糖酸乳糖凝胶多糖糖原Ⅸ糖原Ⅲ糖原Ⅱ糖原β-谷甾醇胆固醇乙酸脂胆固醇D-木酮糖D-木糖乌来糖加拿大树胶阿拉伯树胶粉D-阿拉伯糖醇L-阿拉伯糖D-阿拉伯糖D-纤维二糖6-磷酸葡萄糖钡盐D-葡萄糖-1-磷酸二钠D-葡萄糖-6-磷酸单钠盐D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐D-葡萄糖-6-磷酸三钠盐无水葡萄糖D-葡萄糖一水物D-半乳糖醛酸D-果糖-1,6-二磷酸三钠D-果糖-6-磷酸二钠中文名称 : γ-环糊精γ-环糊精甲基-β-环糊精磺丁基-β-环糊精羟乙基-β-环糊精羟丙基-β-环糊精β-环糊精α-环糊精糊精麦芽糊精可溶性淀粉马铃薯浸出粉马铃薯淀粉直链淀粉支链淀粉3-三羟甲基甲胺-2-羟基丙磺酸钠三羟甲基甲胺基丙磺酸Tris乙磺酸3-吗啉-2-羟基丙磺酸钠3-吗啉-2-羟基丙磺酸3-(N-吗啉)丙磺酸钠4-丙磺酸基吗啉吗啉乙磺酸钠盐吗啉乙磺酸2-环己胺基乙磺酸1,1-二(羟甲基)乙胺哌嗪-N,N'-二(2-羟基丙磺酸)二钠盐哌嗪-N,N-双(2-羟基丙烷磺酸)哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸)二钠盐1,4-哌嗪二乙磺酸倍半钠盐1,4-哌嗪二乙磺酸N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-(2-乙磺酸)钠盐4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸4-(2-羟乙基)哌嗪-1-2-羟基丙磺酸单钠盐4-(2-羟乙基)哌嗪-1-2-羟基丙磺酸4-(2-羟乙基)-1-哌嗪丙磺酸3-(环己胺)2-羟基-1-丙磺酸钠盐3-(环己胺)2-羟基-1-丙磺酸3-(环己胺)-1-丙磺酸钠盐3-(环己胺)-1-丙磺酸缓血酸铵卢戈液TRIS-HC1缓冲液缓冲液缓冲液PBS缓冲液成套缓冲剂3-(N-吗啡啉)-2-羟基丙磺酸钠盐3-(N-吗啡啉)-2-羟基丙磺酸3-(N-吗啡啉)丙磺酸钠盐3-(N-吗啡啉)丙磺酸2-(N-吗啡啉)乙磺酸钠盐2-(N-吗啡啉)乙磺酸2-(环己胺)乙磺酸哌嗪-N,N-双(2-羟基乙磺酸)钠盐哌嗪-N,N-双(2-羟基乙磺酸)1,4-哌嗪二乙磺酸二钠盐哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸钠)哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸)N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-4-丁磺酸N-(2-羟乙基)哌嗪-N-乙磺酸钠盐N-(2-羟乙基)哌嗪-N-(2-乙磺酸)N-(2-羟乙基)哌嗪-N-2-羟基丙磺酸钠盐N-(2-羟乙基)哌嗪-N-2-羟基丙磺酸5-胞苷三磷酸四钠盐溶液5-胞苷三磷酸四钠盐溶液5-胞苷三磷酸三钠盐5-胞苷三磷酸二钠盐5-胞苷二磷酸二钠盐5-胞苷二磷酸单钠盐5-胞苷一磷酸二钠盐5′- 胞苷单磷酸胞苷胞嘧啶5-腺苷三磷酸二钠盐5-腺苷二磷酸二钠盐5-腺苷一磷酸二钠盐5´-腺苷一磷酸环磷酸腺苷钠盐环磷酸腺苷腺苷无水甜菜碱甜菜碱盐酸盐马来酰肼钾盐马来酰肼三十烷醇多效唑β-萘乙酸α-萘乙酸钾α-萘乙酸3-吲哚丁酸钾3-吲哚丁酸3-吲哚丙酸3-吲哚乙酸钠3-吲哚乙酸丁酰肼N6-异戊烯基腺嘌呤次黄嘌呤黄嘌呤鸟嘌呤盐酸盐鸟嘌呤嘌呤6-巯基嘌呤一水合物28-表高油菜素内酯24-表油菜素内酯矮壮素磷酸腺嘌呤腺嘌呤盐酸盐腺嘌呤硫酸盐腺嘌呤脱落酸反玉米素玉米素赤霉素GA4+7赤霉素GA3天然维生素E烟酰胺甲萘醌叶绿醌叶酸醋酸维生素A维生素A十六酸酯视黄醇N-生物素羟基琥珀酰亚胺酯维生素Hβ-叶红素L-抗坏血酸钠抗坏血酸全反式维A酸虾青素异抗坏血酸钠乳清酸芸香叶苷异烟肼DL-肉碱盐酸盐维生素BT维生素K4烟酸肌醇酯盐酸吡哆胺盐酸吡哆醛磷酸吡哆醛维生素B12维生素B6维生素B5异烟酸维生素B35-核黄素磷酸钠盐二水物5-核黄素磷酸钠盐维生素B2维生素B1乙酸维生素E维生素E油维生素E维生素PP维生素K3维生素K1维生素M乙酸维生素A维生素A棕榈酸酯维生素AN-羟基琥珀酰亚胺生物素D-生物素β-胡萝卜素维生素C钠维生素C核酸组蛋白(小牛胸腺)组蛋白中文名称 : 硫酸软骨素硫酸软骨素细胞色素C植物血球凝集素PHA-P植物血球凝集素PHA-M植物血球凝集素DL2000 DNA MarkerDL3000 DNA MarkerDNA Marker ⅡDNA Marker I1kb DNA LadderⅡ100bp DNA Ladder Ⅱ高范围RNA Ladder低范围RNA LadderSDS-PAGE蛋白质高分子量SDS-PAGE蛋白质次高分子标准19-119kDa预先染色分子量MARK14.4-116kDa分子量MARKSDS-PAGE蛋白质低分子量标准小分子量蛋白质标准4.1-66kDa低范围分子量MARKSDS-PAGE蛋白质超低分子量多肽牛胰岛素γ-球蛋白γ-球蛋白(牛)兔肌动蛋白硫酸鱼精蛋白刀豆球蛋白A转铁蛋白马脾铁蛋白玉米蛋白牛血纤维蛋白原血纤维蛋白原纤维蛋白(血)牛血红蛋白链亲和素卵白素(鸡蛋)血清白蛋白(组份五)鸡蛋清白蛋白牛血清白蛋白(第五组份)牛血清白蛋白标准溶液牛血清白蛋白(全组分)蛋白A肝素锂肝素钠干酪素钠干酪素依托红霉素萘啶酮酸哌拉西林钠硝酸咪康唑阿奇霉素乙酰水杨酸盐酸壮观霉素盐酸万古霉素链霉素硫酸盐多粘菌素E硫酸盐多粘菌素B硫酸盐嘌呤霉素盐酸盐C A S :头孢曲松头孢曲松钠四环素盐酸四环素链脲佐菌素替卡西林钠阿米卡星硫酸阿米卡星21462-39-5盐酸克林霉素盐酸洛美沙星酮康唑阿莫西林氟康唑伊曲康唑罗红霉素盐酸土霉素土霉素青霉素钾青霉素钠制霉菌素新霉素硫酸盐卡那霉素硫酸盐庆大霉素硫酸盐羧苄青霉素钠盐酸林可霉素氧氟沙星美满霉素托普霉素环丙沙星盐酸环丙沙星盐酸金霉素噻孢霉素杆菌肽杆菌肽锌红霉素利福平溴酚蓝钠溴酚蓝百里酚蓝钠百里酚蓝靛蓝胭脂红靛蓝伊文斯蓝四溴酚兰亚甲基蓝异硫氰酸玫瑰红B丽春红S油红O曙红Y(醇溶)曙红Y(水溶)曙红B天狼星红BB虎红钠盐虎红刚果红试纸甲基红钠甲基红刚果红中性红四氮唑蓝四氮唑紫红四氮唑碱性品红固红GG盐固红RC固红片剂固红TR胭脂红酚红藏红T地衣红派洛宁B中文名称 : 变色酸二钠盐变色酸二钠盐变色酸变色素2R黑色素(醇溶)黑色素(水溶)苏木色精姬姆萨氏色素瑞氏色素结晶紫叶绿素A叶绿素B叶绿素AB混合物叶绿素AB混合物Rink Amide AM树脂Rink-Amide树脂羟甲基树脂阿斯巴甜Fmoc-D-天冬酰胺Fmoc-L-天冬酰胺CBZ-L-天冬酰胺BOC-D-天冬酰胺BOC-L-天冬酰胺褪黑素L-甲基多巴D-天冬酰胺一水物芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺N-乙酰-L-肉碱盐酸盐无水肌酸五肽胃泌素酪胺盐酸色胺硫酸-5-羟色胺肌酐肌酐一水肌酸L-甘-酪二肽L-甲状腺素钠L-甲状腺素L-多巴L-肌肽组胺二盐酸盐组胺磷酸组胺还原型谷胱甘肽氧化型谷胱甘肽N-羟基琥珀酰亚胺鲎试剂三肽马尿酸L-(-)樟脑磺酸D(-)樟脑磺酸牛磺酸L-甘-甘-缬三肽L-甘-甘-异白三肽L-甘-甘-甘三肽L-甘-甘-白三肽L-甘-缬二肽L-甘-异白二肽L-甘-白二肽L-丙-谷二肽L-甘-谷二肽磷酰二肽DL-天冬酰胺一水物L-天冬酰胺一水L-天冬酰胺蜗牛酶离析酶R-10蚯蚓酶磷酸葡萄糖变位酶磷酸葡萄糖异构酶心肌黄酶肌酸激酶(兔肌)脱氧核糖核酸酶Ⅱ(猪脾)脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰)去核酸酶试剂RNase&DNase清除剂核糖核酸酶T1核糖核酸酶H核糖核酸酶(牛胰)β-半乳糖苷酶α-半乳糖苷酶过氧化物酶(辣根)透明质酸酶胶原酶蛋白酶(枯草杆菌)α-葡萄糖苷酶β-葡萄糖苷酶β-葡萄糖苷酸酶半纤维素酶纤维素酶R-10纤维素酶(绿色木霉)溶葡球菌酶脂肪酶(假丝酵母)溶菌酶(蛋清)脂肪酶(猪胰)胰蛋白酶(猪胰)胰蛋白酶(牛胰)胰酶粉胃蛋白酶(猪胃粘膜)己糖激酶葡萄糖氧化酶乙酰辅酶A糖化酶抗蛋白酶链霉蛋白酶中性蛋白酶酸性蛋白酶木瓜蛋白酶果胶酶菠萝蛋白酶果胶酶Y-23β-淀粉酶高峰α-淀粉酶α-淀粉酶(枯草杆菌)胰凝乳蛋白酶(牛)小鼠抗ZsYellow1单克隆抗体小鼠抗ZsGreen1单克隆抗体小鼠抗V5 Tag单克隆抗体小鼠抗tYFP单克隆抗体小鼠抗Trx-Tag单克隆抗体小鼠抗tRFP单克隆抗体小鼠抗Timer单克隆抗体小鼠抗tGFP单克隆抗体小鼠抗tdTomato单克隆抗体小鼠抗Strep tag II单克隆抗体小鼠抗S Tag单克隆抗体小鼠抗RFP Tag单克隆抗体小鼠抗Myc tag单克隆抗体小鼠抗mStrawberry单克隆抗体小鼠抗mRFP单克隆抗体小鼠抗mRaspberry单克隆抗体小鼠抗mPlum单克隆抗体小鼠抗mOrange单克隆抗体小鼠抗mKate单克隆抗体小鼠抗mGFP单克隆抗体小鼠抗MBP Tag单克隆抗体小鼠抗mBFP单克隆抗体小鼠抗mBanana单克隆抗体小鼠抗HA tag单克隆抗体小鼠抗GST单克隆抗体小鼠抗GST Tag单克隆抗体小鼠抗GFP单克隆抗体小鼠抗Flag-Tag单克隆抗体小鼠抗EYFP Tag单克隆抗体小鼠抗eRFP单克隆抗体小鼠抗eGFP单克隆抗体小鼠抗eCFP单克隆抗体小鼠抗E2-Crimson单克隆抗体小鼠抗DsRed-Monomer单克隆抗体小鼠抗ECFP Tag单克隆抗体小鼠抗DsRed-Express2单克隆抗体小鼠抗DsRed2单克隆抗体小鼠抗DsbA-Tag单克隆抗体小鼠抗Dendra2单克隆抗体小鼠抗AsRed2单克隆抗体小鼠抗AcGFP1单克隆抗体兔抗HA Tag多克隆抗体兔抗GSTTag多克隆抗体兔抗GFP多克隆抗体兔抗FLAG Tag多克隆抗体兔抗c-Myc Tag多克隆抗体兔抗Biotin多克隆抗体兔抗6X His多克隆抗体小鼠抗6X His单克隆抗体绵羊抗FITC多克隆抗体ENTPD7 抗原(重组蛋白)ENPP6抗原(重组蛋白)ENPP5抗原(重组蛋白)ENO2抗原(重组蛋白)ELN抗原(重组蛋白)EIPR1 抗原(重组蛋白)EIF4EBP1抗原(重组蛋白)EIF4A3 抗原(重组蛋白)EIF2S3 抗原(重组蛋白)EGR3抗原(重组蛋白)EGR1抗原(重组蛋白)EGLN1 抗原(重组蛋白)EGF抗原(重组蛋白)EGFR抗原(重组蛋白)EGFL8抗原(重组蛋白)EGFL7抗原(重组蛋白)EGFL6抗原(重组蛋白)EFNB2抗原(重组蛋白)EFNA3抗原(重组蛋白)EFNA1抗原(重组蛋白)EEF1G抗原(重组蛋白)EDEM2抗原(重组蛋白)ECI1抗原(重组蛋白)EBI3抗原(重组蛋白)DUSP22抗原(重组蛋白)DUSP12抗原(重组蛋白)DUSP10抗原(重组蛋白)DUSP8抗原(重组蛋白)DUSP6抗原(重组蛋白)DUSP4抗原(重组蛋白)DUS2 抗原(重组蛋白)DUFAF1 抗原(重组蛋白)中文名称:DTX3L抗原(重组蛋白)DTX3L抗原(重组蛋白)DTX2抗原(重组蛋白)DTL 抗原(重组蛋白)DSTYK 抗原(重组蛋白)DRD5抗原(重组蛋白)DPYSL3 抗原(重组蛋白)DPY30 抗原(重组蛋白)DPPA2抗原(重组蛋白)DPH7 抗原(重组蛋白)DOK3抗原(重组蛋白)DOK1抗原(重组蛋白)DNMT3L抗原(重组蛋白)DNM3抗原(重组蛋白)DNAJC14 抗原(重组蛋白)DNAJB11 抗原(重组蛋白)DNAJB9抗原(重组蛋白)DNAJA1抗原(重组蛋白)小鼠抗TUBB单克隆抗体小鼠抗TUBB3单克隆抗体小鼠抗TUBB(HRP-Conjugate)单克隆抗体小鼠抗Rubisco单克隆抗体小鼠抗GAPDH单克隆抗体小鼠抗ACTIN (plant)单克隆抗体兔抗TUBA4A多克隆抗体小鼠抗TUBB(HRP-Conjugate)单克隆抗体兔抗TUBA4A多克隆抗体兔抗GAPDH多克隆抗体兔抗ACTIN(植物)多克隆抗体兔抗ACTB多克隆抗体HRP标记山羊抗牛IgGHRP标记山羊抗鸡IgGHRP标记的小鼠抗兔IgG,轻链特异性HRP标记的兔抗猪IgGHRP标记山羊抗大鼠IgGHRP标记的兔抗水貂IgGHRP标记的兔抗人IgMHRP标记的兔抗鸡IgGHRP标记的山羊抗小鼠IgGHRP标记的山羊抗豚鼠IgGHRP标记的山羊抗兔IgGHRP标记的驴抗小鼠IgGHRP标记的驴抗豚鼠IgGHRP标记的驴抗兔IgGHRP标记的驴抗山羊IgGHRP标记的驴抗人IgGHRP标记的驴抗绵羊IgGHRP标记的驴抗鸡IgG生物素标记小鼠抗兔IgG生物素标记的兔抗小鼠IgG中文名称 : 生物素标记山羊抗小鼠IgG生物素标记山羊抗小鼠IgG生物素标记山羊抗兔IgG生物素标记山羊抗人IgM生物素标记山羊抗人IgG中文名称: 生物素标记的驴抗兔IgG生物素标记的驴抗兔IgG生物素标记的驴抗山羊IgG生物素标记的驴抗人IgGBiotin标记小鼠抗大鼠IgGBiotin标记兔抗狗IgGBiotin标记兔抗大鼠IgGBiotin标记山羊抗大鼠IgGHRP标记的驴抗绵羊IgGHRP标记的驴抗鸡IgGAP标记小鼠抗兔IgMFITC标记兔抗GAPDH多克隆抗体AP标记兔抗人IgG中文名称: AP标记兔抗人IgGAP标记兔抗人IgG中文名称:AP标记山羊抗兔IgGAP标记山羊抗兔IgGAP标记的兔抗山羊IgGAP标记的兔抗人IgMAP标记的山羊抗人IgMAP标记的山羊抗鸡IgGAP标记的驴抗小鼠IgGAP标记的驴抗兔IgGAP标记的驴抗山羊IgGAP标记的驴抗人IgG兔抗PSD4多克隆抗体兔抗MOG多克隆抗体兔抗NDUFV3多克隆抗体兔抗PTGR2多克隆抗体兔抗PBXIP1多克隆抗体兔抗PRKCA多克隆抗体兔抗NDRG2多克隆抗体兔抗NFKB2(Phospho-Ser866)多克隆抗体兔抗MUSK(Phospho-Tyr755)多克隆抗体兔抗MAPT (Phospho-Ser356)多克隆抗体兔抗PGK2多克隆抗体兔抗PTGES3多克隆抗体兔抗MED16多克隆抗体兔抗MAP3K10多克隆抗体兔抗TRIM23多克隆抗体兔抗PAK2(Phospho-Ser141)多克隆抗体兔抗PAIP1多克隆抗体兔抗PARP4多克隆抗体中文名称: 兔抗TRIM27多克隆抗体兔抗TRIM27多克隆抗体兔抗PSMD8多克隆抗体兔抗PHLDA2多克隆抗体兔抗NAA60多克隆抗体兔抗PRKD3多克隆抗兔抗OPTN多克隆抗体兔抗PTK7多克隆抗体兔抗PDE4C多克隆抗体兔抗MN1多克隆抗体兔抗NOLC1多克隆抗体兔抗PAK1多克隆抗体兔抗PGBD5多克隆抗体兔抗MAP4K2多克隆抗体兔抗PAFAH2多克隆抗体兔抗METTL1多克隆抗体兔抗NXF3多克隆抗体兔抗NAA15多克隆抗体兔抗MRPL48多克隆抗体兔抗NAA15多克隆抗体兔抗PDCD2多克隆抗体兔抗P4HB多克隆抗体兔抗PAGE5多克隆抗体兔抗MMP2多克隆抗体兔抗NDUFV1多克隆抗体中文名称: 兔抗PCDHB16多克隆抗体兔抗PCDHB16多克隆抗体兔抗OLFM4多克隆抗体兔抗MMP12多克隆抗体兔抗TMEM256多克隆抗体兔抗SCNN1D多克隆抗体兔抗PDXK多克隆抗体胎盘绒毛膜滋养层细胞胎盘间充质干细胞胚胎成纤维细胞羊膜间充质干细胞脐带间充质干细胞脐静脉内皮细胞视网膜神经节细胞牙龈成纤维细胞牙龈上皮细胞巩膜上皮细胞视网膜muller细胞兔眼微血管内皮细胞角膜内皮细胞鼓膜上皮干细胞舌表皮细胞口腔黏膜上皮细胞牙髓干细胞牙周膜干细胞牙周膜成纤维细胞视网膜微血管内皮细胞脉络膜成纤维细胞脉络膜微血管内皮细胞结膜上皮细胞结膜成纤维细胞视网膜色素上皮细胞角膜基质细胞角膜上皮细胞三叉神经星形胶质细胞三叉神经元细胞神经胶质细胞少突胶质细胞脑动脉平滑肌细胞神经干细胞脑血管成纤维细胞DRG神经元细胞海马神经干细胞下丘脑神经元细胞小胶质细胞星形胶质细胞雪旺细胞脊髓神经元细胞海马神经元细胞脑皮层神经元细胞脑膜细胞脑血管周细胞脑动脉血管内皮细胞脑微血管内皮细胞骨髓巨噬细胞脾淋巴细胞骨髓单核细胞骨髓肥大细胞淋巴管成纤维细胞淋巴管内皮细胞脾源性内皮祖细胞脾基质细胞胸腺成纤维细胞胸腺上皮细胞内皮祖细胞NK细胞造血干细胞DC细胞单核细胞T淋巴细胞B淋巴细胞肌腱细胞股骨头微血管内皮细胞椎体终板软骨细胞肌腱成纤维细胞毛囊干细胞滑膜间充质干细胞骨髓间充质干细胞毛囊角质细胞外根鞘细胞真皮毛乳头细胞脂肪微血管内皮细胞前脂肪细胞表皮干细胞角质形成细胞皮肤成纤维细胞破骨细胞髓核细胞纤维环细胞骨骼肌成纤维细胞骨骼肌细胞滑膜成纤维细胞软骨细胞成骨细胞骨细胞附睾上皮细胞子宫成纤维细胞睾丸间质细胞子宫内膜间质细胞卵巢内膜细胞乳腺导管上皮细胞乳腺成纤维细胞乳腺上皮细胞卵巢表面上皮细胞子宫平滑肌细胞子宫内膜上皮细胞输卵管平滑肌细胞输卵管上皮细胞卵巢间质细胞卵巢颗粒细胞海绵体平滑肌细胞睾丸支持细胞精原细胞胰腺腺泡细胞肾上腺髓质细胞肾上腺皮质细胞颌下腺上皮细胞胸腺基质细胞胸腺细胞垂体细胞胰岛β细胞胰岛细胞胰腺星状细胞甲状腺成纤维细胞甲状腺上皮细胞肾周细胞前列腺成纤维细胞前列腺上皮细胞膀胱基质成纤维细胞膀胱平滑肌细胞膀胱上皮细胞输尿管平滑肌细胞输尿管上皮细胞肾足细胞肾小球内皮细胞肾小球系膜细胞肾小管上皮细胞肠间质细胞肝成纤维细胞结肠神经元细胞腹腔巨噬细胞肝间质细胞肠粘膜上皮细胞肝kupffer细胞肝窦内皮细胞肝星状细胞肝实质细胞肝外胆管上皮细胞肝内胆管上皮细胞胆囊上皮细胞结肠成纤维细胞结肠平滑肌细胞结肠粘膜上皮细胞小肠成纤维细胞小肠隐窝上皮细胞小肠平滑肌细胞小肠粘膜上皮细胞胃成纤维细胞胃平滑肌细胞胃黏膜上皮细胞食管成纤维细胞食管平滑肌细胞食管上皮细胞颈静脉内皮细胞主动脉瓣膜间质细胞颈动脉成纤维细胞主动脉弓平滑肌细胞主动脉弓内皮细胞心脏微血管内皮细胞股动脉平滑肌细胞股动脉内皮细胞腹腔主动脉外膜成纤维细胞腹腔主动脉平滑肌细胞颈动脉平滑肌细胞颈动脉内皮细胞冠状动脉平滑肌细胞冠状动脉内皮细胞主动脉外膜成纤维细胞主动脉平滑肌细胞主动脉内皮细胞心肌成纤维细胞心肌细胞肺大动脉外膜成纤维细胞肺微血管周细胞脂肪干细胞肺巨噬细胞肺成纤维细胞支气管平滑肌细胞支气管上皮细胞气管平滑肌细胞气管上皮细胞Ⅱ型肺泡上皮细胞肺动脉平滑肌细胞肺动脉内皮细胞肺微血管内皮细胞胎盘绒毛膜滋养层细胞脐静脉内皮细胞胎盘间充质干细胞胚胎成纤维细胞脐带间充质干细胞羊膜间充质干细胞牙龈成纤维细胞牙龈上皮细胞视网膜神经节细胞少突小胶质细胞角膜内皮细胞巩膜上皮细胞视网膜muller细胞鼓膜上皮干细胞舌表皮细胞口腔黏膜上皮细胞牙髓干细胞牙周膜干细胞牙周膜成纤维细胞视网膜微血管内皮细胞脉络膜成纤维细胞脉络膜微血管内皮细胞结膜上皮细胞结膜成纤维细胞晶状体上皮细胞视网膜色素上皮细胞角膜基质细胞角膜上皮细胞三叉神经星形胶质细胞三叉神经元细胞下丘脑神经元细胞DRG神经元细胞脑血管成纤维细胞脑动脉平滑肌细胞神经胶质细胞海马神经干细胞肠神经元细胞小胶质细胞星形胶质细胞雪旺细胞脊髓神经元细胞海马神经元细胞脑皮层神经元细胞脑膜细胞脑血管周细胞脑动脉血管内皮细胞脑微血管内皮细胞骨髓巨噬细胞脾淋巴细胞骨髓单核细胞骨髓肥大细胞淋巴管成纤维细胞淋巴管内皮细胞脾源性内皮祖细胞脾基质细胞胸腺成纤维细胞胸腺上皮细胞内皮祖细胞NK细胞造血干细胞DC细胞单核细胞T淋巴细胞B淋巴细胞肌腱细胞股骨头微血管内皮细胞椎体终板软骨细胞肌腱成纤维细胞毛囊干细胞滑膜间充质干细胞骨髓间充质干细胞毛囊角质细胞外根鞘细胞真皮毛乳头细胞脂肪微血管内皮细胞前脂肪细胞表皮干细胞角质形成细胞皮肤成纤维细胞破骨细胞髓核细胞纤维环细胞骨骼肌成纤维细胞骨骼肌细胞滑膜成纤维细胞软骨细胞成骨细胞骨细胞附睾上皮细胞子宫内膜间质细胞卵巢内膜细胞睾丸间质细胞子宫成纤维细胞乳腺导管上皮细胞乳腺成纤维细胞乳腺上皮细胞卵巢表面上皮细胞子宫平滑肌细胞子宫内膜上皮细胞输卵管平滑肌细胞输卵管上皮细胞卵巢间质细胞卵巢颗粒细胞海绵体平滑肌细胞睾丸支持细胞精原细胞胰腺腺泡细胞胸主动脉平滑肌细胞肾上腺髓质细胞肾上腺皮质细胞颌下腺上皮细胞胸腺基质细胞胸腺细胞垂体细胞胰岛β细胞胰岛细胞胰腺星状细胞甲状腺成纤维细胞甲状腺上皮细胞小鼠肾系膜成纤维细胞前列腺成纤维细胞前列腺上皮细胞膀胱基质成纤维细胞膀胱平滑肌细胞膀胱上皮细胞输尿管平滑肌细胞输尿管上皮细胞肾足细胞肾小球内皮细胞肾小球系膜细胞肾小管上皮细胞腹腔巨噬细胞肝间质细胞结肠神经元细胞肝成纤维细胞小鼠肠微血管内皮细胞肠间质细胞肾周细胞胃黏膜成纤维细胞肝kupffer细胞肝窦内皮细胞肝星状细胞肝实质细胞肝外胆管上皮细胞肝内胆管上皮细胞胆囊上皮细胞结肠成纤维细胞结肠平滑肌细胞结肠粘膜上皮细胞小肠成纤维细胞小肠隐窝上皮细胞小肠平滑肌细胞小肠粘膜上皮细胞胃成纤维细胞胃平滑肌细胞胃黏膜上皮细胞食管成纤维细胞食管平滑肌细胞食管上皮细胞主动脉瓣膜间质细胞颈静脉内皮细胞主动脉弓内皮细胞主动脉弓平滑肌细胞小鼠大隐静脉内皮细胞颈动脉成纤维细胞心脏微血管内皮细胞股动脉平滑肌细胞股动脉内皮细胞腹腔主动脉外膜成纤维细胞股动脉平滑肌细胞股动脉内皮细胞腹腔主动脉外膜成纤维细胞腹腔主动脉平滑肌细胞腹腔主动脉内皮细胞颈动脉平滑肌细胞颈动脉内皮细胞冠状动脉平滑肌细胞冠状动脉内皮细胞主动脉外膜成纤维细胞主动脉平滑肌细胞主动脉内皮细胞心肌成纤维细胞心肌细胞神经干细胞肺动脉平滑肌细胞肺动脉内皮细胞肺微血管周细胞脂肪干细胞脂肪干细胞肺巨噬细胞肺成纤维细胞支气管平滑肌细胞支气管上皮细胞气管平滑肌细胞气管上皮细胞Ⅱ型肺泡上皮细胞肺大动脉外膜成纤维细胞肺微血管内皮细胞胎盘绒毛膜滋养层细胞脐静脉内皮细胞胚胎成纤维细胞胎盘间充质干细胞脐带间充质干细胞羊膜间充质干细胞牙龈成纤维细胞视网膜神经节细胞视网膜muller细胞巩膜上皮细胞角膜内皮细胞鼓膜上皮干细胞舌表皮细胞口腔黏膜上皮细胞牙髓干细胞牙周膜干细胞牙周膜成纤维细胞视网膜微血管内皮细胞脉络膜成纤维细胞脉络膜微血管内皮细胞结膜上皮细胞结膜成纤维细胞晶状体上皮细胞视网膜色素上皮细胞角膜基质细胞角膜上皮细胞大鼠脊髓微血管周细胞三叉神经星形胶质细胞三叉神经元细胞下丘脑神经元细胞DRG神经元细胞脑血管成纤维细胞背根神经节细胞神经干细胞少突小胶质细胞神经胶质细胞脑动脉平滑肌细胞小胶质细胞星形胶质细胞雪旺细胞脊髓神经元细胞海马神经元细胞脑皮层神经元细胞脑膜细胞脑血管周细胞脑动脉血管内皮细胞脑微血管内皮细胞骨髓巨噬细胞脾淋巴细胞淋巴管成纤维细胞淋巴管内皮细胞脾源性内皮祖细胞脾基质细胞胸腺成纤维细胞胸腺上皮细胞内皮祖细胞NK细胞造血干细胞DC细胞单核细胞T淋巴细胞B淋巴细胞股骨头微血管内皮细胞椎体终板软骨细胞肌腱成纤维细胞毛囊干细胞骨髓单核细胞骨髓肥大细胞滑膜间充质干细胞脂肪干细胞骨髓间充质干细胞毛囊角质细胞外根鞘细胞真皮毛乳头细胞脂肪微血管内皮细胞前脂肪细胞表皮干细胞角质形成细胞皮肤成纤维细胞破骨细胞髓核细胞纤维环细胞骨骼肌成纤维细胞骨骼肌细胞滑膜成纤维细胞软骨细胞成骨细胞骨细胞附睾上皮细胞子宫成纤维细胞子宫内膜间质细胞卵巢内膜细胞睾丸间质细胞阴道真皮成纤维细胞乳腺导管上皮细胞乳腺成纤维细胞乳腺上皮细胞卵巢表面上皮细胞子宫平滑肌细胞子宫内膜上皮细胞输卵管平滑肌细胞输卵管上皮细胞卵巢间质细胞卵巢颗粒细胞海绵体平滑肌细胞睾丸支持细胞精原细胞胰腺腺泡细胞大鼠甲状旁腺细胞胸主动脉平滑肌细胞肾上腺髓质细胞肾上腺皮质细胞颌下腺上皮细胞胸腺基质细胞胸腺细胞垂体细胞胰岛β细胞胰岛细胞胰腺星状细胞甲状腺成纤维细胞甲状腺上皮细胞肾小球系膜细胞肾周细胞前列腺成纤维细胞前列腺上皮细胞膀胱基质成纤维细胞膀胱平滑肌细胞膀胱上皮细胞输尿管平滑肌细胞输尿管上皮细胞肾足细胞肾小球内皮细胞肾小管上皮细胞腹腔巨噬细胞原代肝卵圆细胞肠间质细胞肝间质细胞结肠神经元细胞胆囊上皮细胞配套菌株肝成纤维细胞克隆载体​信号通路肝kupffer细胞自噬启动子检测肝窦内皮细胞双荧光素酶干细胞重编程肝星状细胞包装辅助肝实质细胞肝外胆管上皮细胞体外转录永生化双分子荧光肝内胆管上皮细胞人工染色体转座结肠成纤维细胞杂交亚细胞定位转录调控信号报告干扰沉默结肠平滑肌细胞基因编辑结肠粘膜上皮细胞小肠成纤维细胞小肠隐窝上皮细胞小肠平滑肌细胞小肠粘膜上皮细胞胃成纤维细胞胃平滑肌细胞胃黏膜上皮细胞食管成纤维细胞食管平滑肌细胞食管上皮细胞主动脉瓣膜间质细胞颈静脉内皮细胞心脏微血管内皮细胞主动脉弓内皮细胞主动脉弓平滑肌细胞颈动脉成纤维细胞股动脉平滑肌细胞股动脉内皮细胞腹腔主动脉外膜成纤维细胞腹腔主动脉平滑肌细胞腹腔主动脉内皮细胞颈动脉平滑肌细胞颈动脉内皮细胞冠状动脉平滑肌细胞冠状动脉内皮细胞主动脉外膜成纤维细胞主动脉平滑肌细胞主动脉内皮细胞心肌成纤维细胞心肌细胞肌腱细胞海马神经干细胞肺微血管内皮细胞肺动脉平滑肌细胞肺巨噬细胞肺成纤维细胞分泌表达支气管平滑肌细胞支气管上皮细胞气管平滑肌细胞蛋白表达气管上皮细胞Ⅱ型肺泡上皮细胞肺大动脉外膜成纤维细胞肺动脉内皮细胞肺微血管周细胞人海绵体平滑肌细胞脑微血管平滑肌细胞人脑血管周细胞雪旺细胞小胶质细胞人脑皮层神经元细胞人神经干细胞人少突胶质细胞人星形胶质细胞人脑膜细胞人脑微血管内皮细胞人脑神经胶质细胞人主动脉平滑肌细胞颈动脉平滑肌细胞颈动脉内皮细胞人冠状动脉平滑肌细胞人主动脉瓣膜间质细胞人心脏微血管内皮细胞人心肌成纤维细胞人主动脉内皮细胞冠状动脉内皮细胞心肌细胞人结肠癌细胞食管癌相关成纤维细胞肝癌成纤维细胞肝内胆管上皮细胞胆囊上皮细胞人小肠平滑肌细胞人直肠上皮细胞人直肠平滑肌细胞人腮腺肿瘤细胞人食管纤维瘤细胞人食管癌细胞人肝成纤维细胞人胆囊微血管内皮细胞人胆囊平滑肌细胞人胆囊动脉内皮细胞人胆囊成纤维细胞肝Kupffer细胞肝窦内皮细胞肝星状细胞人肝实质细胞肝外胆管上皮细胞结肠成纤维细胞结肠平滑肌细胞结肠粘膜上皮细胞小肠粘膜上皮细胞胃成纤维细胞胃平滑肌细胞食管成纤维细胞直肠成纤维细胞肝癌细胞小肠成纤维细胞胃黏膜上皮细胞食管平滑肌细胞食管上皮细胞人胎盘绒毛膜间质细胞人脐静脉内皮原代细胞+GFP脐血间充质干细胞羊膜间充质干细胞人脐血DC细胞人脐带间充质干细胞脐动脉平滑肌细胞脐静脉平滑肌细胞脐动脉内皮细胞脐静脉内皮细胞胎盘间充质干细胞胎盘绒毛膜滋养层细胞羊膜上皮细胞胎盘微血管内皮细胞人喉黏膜上皮细胞人牙髓成纤维细胞人鼻腔黏膜上皮细胞人口腔成纤维细胞人牙龈干细胞人脉络膜成纤维细胞人视网膜色素上皮细胞人舌表皮细胞人角膜内皮细胞人脉络膜微血管内皮细胞人晶状体上皮细胞人角膜上皮细胞人牙龈成纤维细胞牙龈上皮细胞人视网膜muller细胞人视网膜微血管内皮细胞口腔黏膜上皮细胞牙髓干细胞牙周膜干细胞牙周膜成纤维细胞人淋巴结成纤维细胞人CIK细胞人扁桃体成纤维细胞人骨髓巨噬细胞人淋巴管成纤维细胞人淋巴管内皮细胞人脾外周血单个核细胞人脾脏小梁平滑肌细胞人脾成纤维细胞人原代 Naive T cell细胞外周血单个核细胞内皮祖细胞NK细胞造血干细胞DC细胞单核细胞T淋巴细胞B淋巴细胞滑膜间充质干细胞人增生性瘢痕成纤维细胞人真皮微血管内皮细胞人脊柱炎髋关节滑膜成纤维细胞横纹肌细胞表皮干细胞人毛囊干细胞人成骨细胞人软骨细胞人破骨细胞人骨骼肌细胞人原代黑色素瘤细胞人髓核细胞人尾椎肿瘤细胞人毛囊成纤维细胞人黑色素细胞毛囊角质细胞外根鞘细胞前脂肪细胞大鼠心肌肌钙蛋白Ⅰ(cTn-Ⅰ)ELISA试剂盒皮肤成纤维细胞人腺病毒1型IgG抗体(ADV-1-IgG)ELISA试剂盒人腺病毒1型IgM抗体(ADV-1-IgM)ELISA试剂盒人类风湿关节炎滑膜成纤维细胞人腺病毒2型IgG抗体(ADV-2-IgG)ELISA试剂盒Amyloid-beta (1-40) CSF ELISA骨髓间充质干细胞关节滑膜成纤维细胞腺病毒2型IgM抗体(ADV-2-IgM)ELISA试剂盒韧带成纤维细胞人腺病毒3型IgG抗体(ADV-3-IgG)ELISA试剂盒脂肪干细胞人腺病毒3型IgM抗体(ADV-3-IgM)ELISA试剂盒人腺病毒4型IgG抗体(ADV-4-IgG)ELISA试剂盒真皮毛乳头细胞人腺病毒4型IgM抗体(ADV-4-IgM)ELISA试剂盒脂肪微血管内皮细胞角质形成细胞人蜕膜腺成纤维细胞人子宫内膜成纤维细胞人腺病毒55型IgM抗体(ADV-55-IgM)ELISA试剂盒人子宫成纤维细胞人腺病毒5型IgG抗体(ADV-5-IgG)ELISA试剂盒人腺病毒5型IgM抗体(ADV-5-IgM)ELISA试剂盒人睾丸支持细胞人宫颈癌细胞人子宫肌瘤细胞人子宫瘤细胞人子宫内膜间质细胞人输卵管成纤维细胞人乳腺癌(肿瘤)细胞人腺病毒7型IgG抗体(ADV-7-IgG)ELISA试剂盒人腺病毒7型IgM抗体(ADV-7-IgM)ELISA试剂盒人可溶性凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(sLOX-1)Elisa试剂盒人乳腺癌(肿瘤)干细胞人磷酸化神经丝H(pNF-H)ELISA试剂盒人肠病毒D抗体IgG(DEV-IgG)ELISA试剂盒人卵巢囊肿细胞人肠病毒D抗体IgM(DEV-IgM)ELISA试剂盒人宫颈平滑肌细胞人新型甲型流感病毒IgG抗体(H1N1-IgG)ELISA试剂盒人宫颈成纤维细胞人新型甲型流感病毒IgM抗体(H1N1-IgM)ELISA试剂盒人宫颈上皮细胞人乙型流感病毒IgG抗体(Victoria-IgG)ELISA试剂盒人精原细胞人乙型流感病毒IgM抗体(Victoria-IgM)ELISA试剂盒人睾丸白膜上皮细胞人乙型流感病毒IgG抗体(Yamagata-IgG)ELISA试剂盒人睾丸白膜成纤维细胞人乙型流感病毒IgM抗体(Victoria-IgM)ELISA试剂盒人输精管平滑肌细胞人乙型流感病毒IgG抗体(Yamagata-IgG)ELISA试剂盒人附睾管上皮细胞人乙型流感病毒IgM抗体(Yamagata-IgM)ELISA试剂盒人附睾平滑肌细胞人鼻病毒A组IgG抗体(RhV A-IgG)ELISA试剂盒人附睾成纤维细胞人乙型脑炎病毒(JEV)ELISA试剂盒乳腺成纤维细胞人鼻病毒B组IgG抗体(RhV A-IgG)ELISA试剂盒乳腺上皮细胞人鼻病毒B组IgM抗体(RhV A-IgM)ELISA试剂盒子宫平滑肌细胞人鼻病毒C组IgG抗体(RhV A-IgG)ELISA试剂盒输卵管平滑肌细胞人鼻病毒C组IgM抗体(RhV A-IgM)ELISA试剂盒人鼻病毒C型抗体(RhV-C-Ab)ELISA试剂盒输卵管上皮细胞人季节性甲型流感病毒IgG抗体(H3N2-IgG)ELISA试剂盒卵巢间质细胞人季节性甲型流感病毒IgM抗体(H3N2-IgM)ELISA试剂盒乳腺导管上皮细胞人甲型流感病毒IgG抗体(H7N9-IgG)ELISA试剂盒子宫内膜上皮细胞人甲型流感病毒IgM抗体(H7N9-IgM)ELISA试剂盒人胰腺癌细胞人Flag标签蛋白(Flag-tag)ELISA试剂盒人肾上腺皮质细胞人肾上腺包膜成纤维细胞人甲状腺微血管内皮细胞人颌下腺囊肿细胞人扁桃体上皮细胞人扁桃体静脉平滑肌细胞人扁桃体动脉平滑肌细胞大鼠原代小肠成纤维细胞人扁桃体动脉内皮细胞人扁桃体间质细胞胰岛β细胞胰岛细胞胰腺星状细胞甲状腺成纤维细胞甲状腺上皮细胞肾间质成纤维细胞人脾星状细胞前列腺成纤维细胞前列腺上皮细胞膀胱成纤维细胞膀胱平滑肌细胞膀胱上皮细胞输尿管平滑肌细胞输尿管上皮细胞肾足细胞肾小球内皮细胞肾小球系膜细胞肾小管上皮细胞人肺动脉平滑肌细胞人肺动脉内皮细胞肺成纤维细胞支气管平滑肌细胞支气管上皮细胞气管平滑肌细胞气管上皮细胞Ⅱ型肺泡上皮细胞肺微血管内皮细胞AC16 人心肌细胞HUVEC+GFP 人脐静脉内皮细胞永生化+GFPEA.hy926 人脐静脉细胞融合细胞KMB-17 人胚肺二倍体细胞HEK-293+EGFP 人胚肾细胞HEK-293细胞稳转株ProPakA.6 人胚肾细胞JAR 人胎盘绒毛癌细胞IMR-90 人胚肺成纤维细胞2V6.11 人胚肾细胞HEK-293 人胚肾细胞Hs 815.Pl 人胎盘细胞(有限细胞系)HUVEC+RFP 人脐静脉内皮细胞永生化+RFPHEK-293T 人胚肾细胞WI-38 人胚肺成纤维细胞MRC-5 人胚肺成纤维细胞(有限细胞系)HELF 人胚肺成纤维细胞JEG-3 人绒毛膜癌细胞HUVEC 人脐静脉内皮细胞永生化293FT 人胚肾细胞HEK-293A 人胚肾细胞DAOY 人髓母细胞瘤细胞HMC3 人小胶质细胞U251MG/TMZ 人类星形胶质瘤耐替莫唑胺细胞HCMEC/D3 永生化人脑微血管内皮细胞KNS-89 人脑胶质瘤细胞U251MG 人类星型胶质细胞瘤IMR-32 人神经母细胞瘤SK-N-MC 人神经上皮瘤细胞人脑胶质瘤细胞TJ905 人胶质瘤细胞SK-N-SH 人神经母细胞瘤细胞SH-SY5Y 人神经母细胞瘤细胞TC-71 神经外胚层肿瘤细胞LN-18 人神经胶质瘤细胞T98G 人胶质母细胞瘤SNB-19 人胶质瘤细胞SHG-44 人胶质瘤细胞LN229人胶质瘤细胞U87MG 人脑星形胶质母细胞瘤U118MG 人脑星形胶质母细胞瘤HEB 人脑胶质细胞株HS683 人脑胶质瘤细胞A172 人胶质母细胞瘤细胞HBMEC 人脑微血管内皮细胞SU-DHL-4 人B淋巴瘤细胞NK-92MI 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞KG-1A 人急性髓性白血病细胞MM.1R 人多发性骨髓瘤细胞MM.1S 人多发性骨髓瘤细胞BALL-1 人B淋巴细胞白血病细胞Kasumi-1 人红白血病细胞DAUDI 人Burkitt's淋巴瘤细胞H9/HTLV-IIIB 人T淋巴瘤白血病细胞NALM-6 人B淋巴白血病细胞J.gamma1 人急性T细胞白血病细胞HEL 人红白细胞白血病细胞人B淋巴细胞Hut-78 人T淋巴细胞白血病细胞THP-1 人单核细胞白血病细胞人类原巨核细胞型白血病细胞L428 人经典型霍奇金淋巴瘤细胞株U-937 人组织细胞淋巴瘤细胞K562/ADR K562耐阿霉素细胞株T2 人淋巴母细胞Raji 人淋巴瘤细胞Karpas-299 人间变性大细胞淋巴瘤细胞NK92 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞RAMOS 人B淋巴细胞瘤细胞OCI-LY10 弥漫大B细胞淋巴瘤细胞HA-VSMC 人主动脉血管平滑肌细胞HL-60 人早幼粒白血病细胞HMEC-1 人微血管內皮細胞株KU812 人外周血嗜碱性白血病细胞人慢性粒细胞白血病细胞人骨髓瘤细胞NCI-H929 人骨髓瘤细胞AMO-1人骨髓浆细胞瘤株K562 人慢性骨髓性白血病细胞系A3 人T淋巴细胞白血病细胞DAMI 人巨核细胞白血病细胞CEM/C1 人急性淋巴细胞白血病细胞CCRF-CEM 人急性淋巴细胞白血病细胞MOLT-4 人急性淋巴母细胞性白血病细胞MT-4 人急性淋巴母细胞白血病细胞REH 人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞人急淋白血病细胞系TF-1 人红白血病细胞MEG-01 人成巨核细胞白血病细胞Jurkat(clone E6-1)人T淋巴细胞白血病细胞SK-MEL-28 人恶性黑色素瘤细胞A2058 人黑色素瘤细胞HSF(SV40转染) 人真皮成纤维细胞永生化Caki-1 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞SW982 人滑膜肉瘤细胞143B 人骨肉瘤细胞RPMI8226 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞A375 人恶性黑色素瘤细胞SK-MEL-2 人皮肤黑色素瘤细胞SK-MEL-1 人皮肤黑色素瘤细胞Saos-2 人成骨肉瘤细胞急性髓细胞样白血病细胞急性髓系细胞白血病细胞人晶状体上皮细胞EOL-1 急性髓细胞(嗜酸粒细胞)白血病细胞BJ 人皮肤成纤维细胞A431 人表皮癌细胞U2OS 人骨肉瘤细胞U266 人骨髓瘤细胞WM-115 人恶性黑色素瘤细胞HFOB1.19 人 SV40 转染成骨细胞A375+EGFP 人恶性黑色素瘤细胞HT-1080 人纤维肉瘤细胞TC-32 人尤文氏肉瘤细胞HaCat 人永生化表皮细胞WM266-4 人黑素瘤细胞A875 人黑色素瘤细胞RD 人横纹肌肉瘤细胞A-204人横纹肌肉瘤细胞A673人横纹肌瘤细胞SW-1353 人骨肉瘤细胞SJSA-1 人骨肉瘤细胞MG-63 人骨肉瘤细胞HOS 人骨肉瘤细胞MDA-MB-415 人乳腺癌细胞HCC1937 人乳腺癌细胞KLE 人子宫内膜癌细胞MDA-MB-157 人乳腺癌细胞KGN 人卵巢颗粒细胞瘤细胞ZR-75-1 人乳腺癌细胞ME-180 人子宫颈表皮癌细胞hEM15A 人子宫内膜异位症患者在位内膜间质细胞永生化细胞NCCIT 人畸胎癌细胞MDA-MB-453 人乳腺癌细胞IOSE-80 人正常卵巢上皮细胞AV3 人宫颈癌细胞HBL-100 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞T47D 人乳腺导管癌细胞MDA-MB-468 人乳腺癌细胞MCF-10A 人乳腺上皮细胞Hs578Bst 人正常乳腺细胞SK-BR-3 人乳腺腺癌细胞MDA-MB-436 人乳腺癌细胞MDA-kb2 人乳腺细胞HPT-8 人饲养层上皮细胞MDA-MB-435s 人黑色素瘤细胞/人乳腺癌细胞MDA-MB-361 人乳腺癌细胞MDA-MB-231 人乳腺癌细胞MCF-7 人乳腺癌细胞HS578T 人乳腺癌细胞BT-549 人乳腺管癌细胞BT-474 人乳腺导管癌细胞Bcap-37人乳腺癌细胞MCF-7/adr 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株HEC-1-A 人子宫内膜腺癌细胞AN3CA人子宫内膜腺癌细胞RL95-2 人子宫内膜癌细胞Ishikawa 人子宫内膜癌细胞HEC-1-B 人子宫内膜腺癌细胞HCC-94 人子宫鳞癌细胞(高分化)HELA-S3 人宫颈癌细胞CASKI 人宫颈癌细胞C-33A 人宫颈癌细胞SiHa 人子宫颈鳞癌细胞MS751 人子宫颈表皮癌细胞HeLa 人宫颈癌细胞OVCAR-3 人卵巢腺癌细胞ES-2 人卵巢透明细胞癌细胞COC1 人卵巢癌细胞SK-OV-3 人卵巢癌细胞OV-90 人卵巢癌细胞HO-8910PM 人高转移卵巢癌细胞Caov-3 人卵巢腺癌细胞A2780 人卵巢癌细胞3AO 人卵巢癌细胞HPAF-II 人胰腺癌细胞Nthy-ori 3-1 人甲状腺正常细胞PANC 03.27 人胰腺癌细胞8305C 人甲状腺癌细胞ASPC-1/GEM 人转移胰腺腺癌细胞吉西他滨耐药株PANC-1/GEM 人胰腺癌细胞吉西他滨耐药株hTERT-HPNE 人胰腺导管细胞PATU 8988S 人胰腺癌细胞PANC10.05 人胰腺癌细胞AsPC-1 人转移胰腺腺癌细胞F56 人腺癌细胞系NCI-H295R 人肾上腺皮质腺癌细胞人甲状腺癌细胞Bxpc-3 人原位胰腺腺癌细胞PL45 人胰腺导管腺癌细胞PANC 05.04 人胰腺癌细胞SW1990 人胰腺癌细胞PATU 8988t 人胰腺癌细胞PANC-1 人胰腺癌细胞MIA-PACA-2 人胰腺癌细胞JF-305 人胰腺癌细胞HPAC 人胰腺癌细胞Capan-2 人胰腺癌细胞Capan-1 人胰腺癌细胞TPC-1 人乳头状甲状腺癌细胞TT 人甲状腺癌细胞SW579 人甲状腺癌细胞人甲状腺癌细胞BCPAP 人甲状腺癌细胞FTC-133 人甲状腺癌细胞TU686 人喉癌细胞FADU 人咽鳞癌细胞MUM2B 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞KB 人口腔表皮癌细胞WERI-RB-1 人视网膜神经胶质瘤细胞人鼻粘膜上皮细胞ARPE-19 人视网膜色素上皮细胞Y79 人视网膜母细胞瘤细胞人晶体上皮细胞永生系D407 人视网膜色素上皮细胞ACC-M人涎腺癌细胞ACC-3人涎腺腺样囊性癌细胞ACC-2 人涎腺腺样囊性癌细胞Tca-8113 人舌鳞癌细胞SCC-9 人类鳞状上皮舌癌细胞CAL-27 人舌鳞癌细胞TU138 人喉癌细胞TU212 人喉癌细胞CNE-2Z 人鼻咽癌细胞CNE2 人鼻咽癌细胞CNE1人鼻咽癌细胞人鼻咽癌细胞人鼻咽癌细胞系5-8F 人高转移鼻咽癌细胞系HTMC 人眼小梁网细胞C918人眼脉络黑色瘤细胞BIU-87 人膀胱癌细胞SCaBER 人膀胱鳞癌细胞SK-NEP-1 人肾母细胞瘤细胞SW-780 人膀胱移行细胞癌Hkb20 人肾上皮细胞BT-B 人宫颈癌细胞SW-13 人肾上腺皮质癌细胞ECV-304 人膀胱癌细胞RwPE-2 人前列腺正常细胞RWPE-1 人正常前列腺上皮细胞人肾癌细胞人肾小球微血管内皮细胞Caki-2 人肾透明细胞癌细胞5637 人膀胱癌细胞22Rv1 人前列腺癌细胞人肾癌细胞Hs68 人男性正常龟头细胞WPMY-1 人正常前列腺基质永生化细胞VCAP 人前列腺癌细胞PC-3 人前列腺癌细胞NCI-H660 人神经内分泌前列腺癌细胞MDA-PCA-2B 人前列腺癌细胞LNCaP clone FGC 人前列腺癌细胞DU145 人前列腺癌细胞MS1 小鼠胰岛内皮细胞PANC02 小鼠胰腺癌细胞Beta-TC-6 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞C3H/10T1/2 Clone 8 小鼠胚胎成纤维细胞MEF 小鼠胚胎成纤维细胞 (丝裂霉素C处理)小鼠胚胎肝细胞E14 小鼠胚胎干细胞P19 小鼠畸胎瘤细胞NIH/3T3 小鼠胚胎成纤维细胞ATDC5 小鼠胚胎瘤细胞MEF 小鼠胚胎成纤维细胞C17.2 小鼠神经干细胞BV2 小鼠小胶质细胞G422 小鼠神经胶质瘤细胞Bend.3 小鼠脑微血管内皮细胞株neuro-2a(N2A)小鼠脑神经瘤细胞HT22 小鼠海马神经元细胞MPC-11 小鼠浆细胞瘤L5178Y TK 小鼠淋巴瘤细胞OKT11 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞MAEC 小鼠主动脉内皮细胞P815 小鼠肥大细胞瘤细胞EL4 小鼠淋巴瘤细胞BAF3 小鼠原B细胞株SDOW-17 小鼠杂交瘤细胞DC2.4 小鼠树突状细胞YAC-1 小鼠淋巴瘤细胞SVEC4-10 小鼠淋巴结内皮细胞Ana-1 小鼠巨噬细胞Sp2/O-Ag14 小鼠骨髓瘤细胞Sp2/O 小鼠骨髓瘤细胞OP9 小鼠骨髓基质细胞RAW 264.7 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞J774A.1 小鼠单核巨噬细胞P388 小鼠白血病细胞小鼠T淋巴细胞RGC-5 小鼠视网膜神经节细胞L Wnt-3A 小鼠皮下结缔组织细胞WEHI 164 鼠纤维肉瘤细胞B16-F10+luc 小鼠黑色素瘤细胞荧光素酶标记K7M2wt+luc 小鼠骨肉瘤成骨细胞MC3T3-E1Subclone 14 小鼠颅顶前骨亚克隆14K7M2wt 小鼠骨肉瘤成骨细胞MLO-Y4 小鼠骨样细胞脾细胞骨髓瘤细胞融合细胞小鼠垂体瘤细胞B16-F10 小鼠黑色素瘤细胞B16 小鼠黑色素瘤细胞NCTC clone 929 小鼠成纤维细胞C2C12 小鼠成肌细胞GC-2spd (ts) 小鼠精母细胞4T1+luc 小鼠乳腺癌细胞+lucHC11 小鼠乳腺上皮细胞GC-1 spg 小鼠精原细胞系EMT6 小鼠乳腺癌细胞TM4 正常小鼠睾丸Sertoli细胞U14 小鼠子宫颈癌细胞4T1 小鼠乳腺癌细胞MA-891 小鼠乳腺癌高转移细胞TM3 小鼠睾丸间质细胞ID8 小鼠卵巢上皮癌细胞RM-1 小鼠前列腺癌细胞IMCD3 小鼠肾脏内髓集合管3上皮细胞MB-49 小鼠膀胱癌细胞MPC-5 小鼠肾足细胞SV40-MES-13 小鼠肾小球系膜细胞RENCA 小鼠肾癌细胞MC38+luc 小鼠结肠癌细胞+lucCT26+luc 小鼠结肠癌细胞荧光素酶标记HEPA1-6+luc 小鼠肝癌细胞+lucHEPA1-6 小鼠肝癌细胞NCTC clone 1469 小鼠肝上皮细胞小鼠胰岛素瘤细胞小鼠小肠平滑肌细胞小鼠胰岛瘤细胞AML12 小鼠肝细胞MFC 小鼠前胃癌细胞CT26 小鼠结肠癌细胞MC38 小鼠结肠癌细胞CT26.WT 小鼠结肠癌细胞NCTC1469 小鼠正常肝细胞H22 小鼠肝癌细胞STC-1 小鼠小肠内分泌细胞MH-S 小鼠肺泡巨噬细胞LLC+luc 小鼠肺癌细胞荧光素酶标记TC-1 小鼠肺上皮细胞ASMC 小鼠气道平滑肌细胞LTPA 小鼠胰腺癌细胞LLC 小鼠Lewis肺癌细胞MLE-12 小鼠肺上皮细胞H9C2 大鼠心肌细胞A7R5 大鼠胸大动脉平滑肌细胞OLN-93 大鼠少突胶质前体细胞系ND7/23 大鼠神经母细胞小鼠神经元细胞融合细胞DRG 大鼠背根神经节细胞GH3 大鼠垂体瘤细胞CTX 大鼠脑星形胶质细胞C6 大鼠脑胶质瘤细胞DI TNC1 大鼠脑间质细胞CTX-TNA2 大鼠脑I型星形胶质细胞VSC4.1 大鼠脊髓前角运动神经元瘤RSC96 大鼠雪旺细胞RBL-2H3 大鼠嗜碱性白血病细胞L6 大鼠成肌细胞胚胎大鼠主动脉平滑肌细胞MADB106 大鼠乳腺癌细胞大鼠胰岛细胞瘤细胞AR42J 大鼠胰腺外分泌细胞PC-12未分化 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 未分化PC-12高分化 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 高分化PC-12低分化 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 低分化RIN-M5F 大鼠β胰岛素瘤细胞NRK-49F 正常大鼠肾细胞UMR-106 大鼠骨肉瘤细胞HBZY-1 大鼠肾小球系膜细胞NRK-52E 大鼠肾细胞H4-II-E-C3 大鼠肝癌细胞BRL 大鼠肝细胞CBRH7919 大鼠肝癌细胞CFSC-8B 大鼠肝星形细胞HSC-T6 永生型大鼠肝储脂细胞BRL-3A 大鼠肝细胞RH-35 大鼠肝癌细胞IEC-6 大鼠小肠隐窝上皮细胞IEC-18 大鼠回肠细胞NR8383 大鼠肺泡巨噬细胞UM-UC-3 人膀胱移行细胞癌T24 人膀胱癌细胞SV-HUC-1 人膀胱上皮永生化细胞RT4 人膀胱移行细胞乳头瘤RT112 人膀胱癌细胞J82 人膀胱移行细胞癌HT-1376 人膀胱癌细胞EJ (EJ-1)人膀胱癌细胞BC-3C人膀胱移行细胞癌OS-RC-2 人肾癌细胞HK-2 人肾皮质近曲小管上皮细胞G401 人肾癌Wilms细胞ACHN人肾癌细胞A-704 人肾癌细胞A498 人肾癌细胞786-O 人肾透明细胞癌细胞769-P 人肾细胞腺癌细胞KYSE410 人食道鳞状癌细胞MKN-28 人胃癌细胞MKN-74 人胃癌细胞Hs746T 人胃癌细胞CCD841 CON 人正常结肠上皮细胞HuCCT1 人胆管癌细胞TE-12 人食管癌细胞TE13 人食管癌细胞SNU-1 人胃癌细胞Li-7 人肝癌细胞ZJU-0430 人胆囊癌细胞SW620/5-FU 人结直肠癌细胞氟尿嘧啶耐药株LOVO/5FU 人结直肠癌细胞氟尿嘧啶耐药株HuH-6 人肝母细胞瘤细胞GBC-SD 人胆囊癌细胞LS180 人结肠癌细胞LS513 人结直肠癌细胞SNU-182 人肝癌细胞RKO 人结肠腺癌细胞KATO III 人胃癌细胞RBE 人肝胆管癌细胞hccc-9810 人胆管细胞型肝癌细胞PLC-PRF-5 人肝癌亚力山大细胞GS-HEPG2 人肝癌细胞亚型Hep-3B 人肝癌细胞CX-1 人大肠癌细胞SK-HEP-1 人肝癌细胞NOZ 人胆囊癌细胞HCT-15/Taxol 人结肠癌紫杉醇耐药株HCT-15/FU 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株chang liver 人张氏肝细胞P53R 人结直肠癌细胞kyse30 人食道癌细胞人胆管癌细胞LoVo/ADR 人结直肠腺癌细胞阿霉素耐药株L-02人正常肝细胞KYSE150 人食管癌细胞HET-1A 人食管上皮细胞FHs 74 Int 人小肠上皮细胞EC9706 人食管癌细胞DiFi 人结直肠癌细胞DLD-1 人结直肠腺癌上皮细胞HUH28 人胆管癌细胞QBC939 人胆管癌细胞QSG-7701 人正常肝细胞WRL68 人正常肝细胞SMMC-7721 人肝癌细胞MHCC-97L 人低转移性肝癌细胞MHCC-97H 人高转移性肝癌细胞LX-2 人肝星形细胞huh-7.5.1 人肝癌细胞huh-7 人肝癌细胞Hep G2.2.15 人肝癌(HBV)Hep G2 人肝癌细胞HCC-LM3 高转移人肝癌细胞C3A 人永生化肝细胞Bel-7405 人肝癌细胞Bel-7402 人肝癌细胞SW620 人结直肠腺癌细胞SW480 人结肠腺癌细胞SW1116 人结肠腺癌细胞NCI-H716 人结肠癌细胞NCI-H508 人结肠直肠腺癌细胞LS174T 人结直肠腺癌细胞LOVO 人结肠癌细胞HUTU-80 人十二脂肠腺癌HT-29 人结肠癌细胞HENLE-407 未分化肠上皮细胞HCT-8/Taxol 人结肠癌紫杉醇耐药株HCT-8/FU 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株HCT-15 人结肠癌细胞HCT-8 人回盲肠癌细胞HCT-116人结肠癌细胞CW2 人结肠癌细胞COLO320 DM人结直肠腺癌细胞COLO320 HSR 人结直肠腺癌细胞COLO320 人结直肠腺癌细胞COLO205 人结肠癌细胞Caco-2 人结肠癌细胞SNU216 人胃癌细胞SGC-7901 人胃腺癌细胞NCI-N87 人胃癌细胞MKN-45 人胃癌细胞MKN-1 人胃癌细胞MGC-803 人胃癌细胞HGC-27 人胃癌细胞GES-1 人胃黏膜上皮细胞BGC-823 人胃腺癌细胞(低分化)AZ-521人胃癌细胞AGS 人胃腺癌细胞TE-5 人食管癌细胞TE-1 人食管癌细胞Eca-109 人食管癌细胞HBE135-E6E7 人支气管上皮细胞NCI-H524 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2126 人肺癌细胞NCI-H1944 人肺癌细胞NCI-H1437 人肺癌细胞HPASMC 人肺动脉平滑肌细胞NCI-H23 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1395 人肺腺癌细胞calu-6 人退行性癌细胞SBC-2 人小细胞肺癌NCI-H1792 人非小细胞肺癌细胞株WI-38VA13 人SV-40转化肺成纤维细胞XWLC-05 云南宣威肺腺癌细胞系NCI-H661 人大细胞肺癌细胞NCI-H1650 人非小细胞肺癌细胞HLF 人肺成纤维样细胞SK-LU-1 人低分化肺腺癌细胞人肺微血管内皮细胞95-D 人高转移肺癌细胞HCC827 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1299 人非小细胞肺癌细胞NCI-H157 人非小细胞肺腺癌细胞NCI-H1915 人非小细胞肺癌细胞NCI-H446 人小细胞肺癌细胞NCI-H358 人非小细胞肺癌细胞NCI-H460 人大细胞肺癌细胞A549/taxol 人非小细胞肺癌细胞耐紫杉醇细胞MET-5A 人膜间皮细胞BEAS-2B 人支气管上皮细胞SPC-A1 人肺腺癌细胞SK-MES-1 人肺鳞癌细胞PC-9 人肺癌细胞NCI-H520人肺鳞癌细胞NCI-H441 人肺腺癌细胞NCI-H3255 人肺癌细胞NCI-H292 人肺癌细胞(淋巴结转移)NCI-H226 人肺鳞癌细胞NCI-H1975 人肺腺癌细胞NCI-H1703 人肺鳞癌细胞HFL1 人胚肺成纤维细胞HCC-78 人肺腺癌细胞Calu-3 人肺腺癌细胞Calu-1 人肺癌细胞A549 人肺癌细胞gRNA(单双)载体BAC载体表达载体shRNA载体构建质粒载体其他抗体BiotinHRPFITCAP马铃薯淀粉蛋白红霉素叶绿素氨基酸类中性蛋白酶兔原代心肌 成纤维细胞人原代胃平滑肌细胞大鼠原代小肠成纤维细胞小鼠原代食管上皮细胞细胞株细胞系人肺微血管平滑肌细胞小鼠肺大动脉内皮细胞人成纤维细胞特殊培养基经典培养基小鼠胚胎干细胞无血清培养基GFP Monoclonal AntibodyMyc-Tag Monoclonal AntibodyFlag-Tag Monoclonal AntibodyCASP7 AntibodyCleaved-CASP7 (D198) AntibodyACR Antibody其他体液外泌体提取试剂盒血清血浆外泌体提取试剂盒外泌体提取试剂盒细胞上清 外泌体试剂盒石蜡包埋组 织蛋白提取试剂盒肌肉组织总蛋 白提取试剂盒动物脂肪组织及 细胞总蛋白提取试剂盒肌腱/韧带组织 总蛋白提取试剂盒肠及肠系膜总 蛋白提取试剂盒皮肤组织 总蛋白提取试剂盒骨组织总 蛋白提取试剂盒血管总蛋 白提取试剂盒无表面活性剂 的植物组织总蛋白提取试剂盒植物组织总 蛋白提取试剂盒GAPDH Monoclonal Antibody小牛血清马血清新生牛血清胎牛血清ACTB Monoclonal AntibodyGST Monoclonal AntibodySPF级实验用压缩颗粒垫料SPF级实验用玉米芯垫料SPF级实验用刨花垫料其他饲料低/高蛋白饲料BCAA缺乏饲料膳食纤维饲料嘌呤异常饲料叶酸缺乏饲料氨基酸缺乏饲料矿物质缺乏饲料维生素缺乏饲料抗寄生虫凝胶饲料抗生素凝胶饲料抗生素凝胶饲料高蛋白凝胶饲料术后恢复凝胶饲料术后镇痛凝胶饲料补水凝胶饲料全营养凝胶饲料生酮饲料高盐饲料高脂饲料CD饲料高脂高胆固醇饲料高脂高胆固醇饲料Western Diet70 kcal%糖果(D08040107)45 kcal%脂肪(D12451)60 kcal%脂肪(D12492)45 kcal%脂肪(D12451)60 kcal%脂肪 LM0687-1无表面活性剂的动物细胞/ 组织总蛋白提取试剂盒动物细胞/组 织总蛋白提取试剂盒其他试剂盒农残类ELISA试剂盒鱼ELISA试剂盒鸡ELISA试剂盒植物ELISA试剂盒牛ELISA试剂盒猪ELISA试剂盒鸭ELISA试剂盒羊ELISA试剂盒小鼠ELISA试剂盒大鼠ELISA试剂盒人ELISA试剂盒